Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1614661

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 października 2014 r.
VI SA/Wa 2739/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. N. na decyzję Ministra Sportu i Turystyki z (...) czerwca 2014 r. nr (...) w przedmiocie nakazu wstrzymania świadczenia usług hotelarskich postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - R. N., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w prawidłowym trybie i terminie skargę na decyzję Ministra Sportu i Turystyki, którą nakazano mu wstrzymać świadczenie usług hotelarskich do czasu usunięcia uchybień w zakresie przepisów przeciwpożarowych.

W odpowiedzi na skargę Minister Sportu i Turystyki wniósł o umorzenie niniejszego postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., a to z uwagi na fakt, że skarżący usunął nieprawidłowości leżące u podstaw wydania zaskarżonej decyzji, co potwierdziła Straż Pożarna.

Pismem z 16 października 2014 r. skarżący cofnął skargę podając, że czyni to z uwagi na wykonanie zaleceń straży pożarnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270), dalej p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednakże Sąd rozpoznając wniosek o cofnięcie skargi obowiązany jest uznać za niedopuszczalne cofnięcie skargi, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu, w rozpoznawanym przypadku cofnięcie skargi jest dopuszczalne i skuteczne, albowiem nie zmierza do obejścia prawa oraz nie spowoduje utrzymania w mocy aktu - decyzji z (...) czerwca 2014 r., dotkniętej wadą nieważności.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd umorzył postępowanie czyniąc to na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 60 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.