VI SA/Wa 2643/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2241797

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 2017 r. VI SA/Wa 2643/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Linkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. K. na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia (...) października 2016 r., nr (...) w przedmiocie wstrzymania świadczenia usług sali zabaw z uwagi na niebezpieczeństwo konsumentów - dzieci, do czasu usunięcia nieprawidłowości postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący P. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, skargę na decyzję tego organu z dnia (...) października 2016 r. nr (...) w przedmiocie wstrzymania świadczenia usług sali zabaw z uwagi na niebezpieczeństwo konsumentów - dzieci, do czasu usunięcia nieprawidłowości.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VI z dnia 23 grudnia 2016 r. wezwano skarżącego do uiszczenia, w terminie 7 dni, wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 złotych, stosownie do § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) - pod rygorem odrzucenia skargi.

Przedmiotowe zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego zostało odebrane przez skarżącego dnia (...) stycznia 2017 r. Skarżący nie uiścił wpisu od skargi.

W piśmie z (...) stycznia 2017 r. skarżący złożył oświadczenie o cofnięciu skargi z uwagi na całkowite zakończenie prowadzenia działalności w G. przy ul. W.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3 cytowanego przepisu).

Zarządzenie w przedmiocie wpisu od skargi zostało doręczone skarżącemu (...) stycznia 2017 r. Zatem siedmiodniowy termin do uiszczenia przez skarżącego wpisu sądowego upłynął w dniu (...) stycznia 2017 r.

Zgodnie natomiast z informacją z dnia (...) lutego 2017 r. w Rejestrze Opłat Sądowych nie zidentyfikowano do dnia (...) stycznia 2017 r. wpłaty do niniejszej sprawy, wobec czego skarga podlega odrzuceniu.

Odnosząc się do złożonego przez skarżącego oświadczenia o cofnięciu skargi, wskazać należy, że na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny jest władny umorzyć na posiedzeniu niejawnym postępowanie, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Jednakże, w sytuacji braku uiszczenia należnego wpisu sądowego, cofnięcie skargi w niniejszej sprawie nie mogło odnieść zamierzonego skutku. Zgodnie bowiem z art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Sąd mając na względzie powyższe ustalenia, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.