Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026902

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 lutego 2009 r.
VI SA/Wa 2606/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) października 2008 r. nr (...) w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego postanawia:

1.

umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie,

2.

zwrócić C. Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 500 zł (pięćset złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

C. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej jako skarżąca) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) października 2008 r. nr (...) w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Skarżąca uiściła również kwotę 500 zł na poczet wpisu sądowego.

Następnie pismem z dnia 5 grudnia 2008 r. skarżąca cofnęła przedmiotową skargę wnosząc jednocześnie o zwrot kwoty 500 zł uiszczonej tytułem wpisu sądowego. Podniosła, iż nie ma już interesu prawnego w omawianej sprawie.

W myśl art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skarżący może cofnąć skargę, przy czym cofnięcie skargi wiąże sąd, chyba że zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W przedmiotowej sprawie cofnięcie skargi nie wywoła wspomnianych skutków, które powodowałyby nieskuteczność żądania strony.

Zgodnie natomiast z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w przypadku skutecznego cofnięcia przez skarżącego skargi, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

Jednocześnie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje, iż sąd ma obowiązek zwrócić z urzędu stronie cały uiszczony wpis od pisma cofniętego, jeżeli nastąpiło ono przed wysłaniem odpisu skargi organowi, którego działanie lub bezczynność zaskarżono.

W sytuacji jednakże, w której stosownie do art. 54 § 1 i 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są jej przedmiotem, nie występuje potrzeba wysyłania przez sąd odpisu skargi do organu w celu ustosunkowania się do niej. W konsekwencji w orzecznictwie przyjęto, że postanowienia wydawane w związku z odrzuceniem lub cofnięciem skargi skierowanej do sądu od razu za pośrednictwem organu powinny zawierać z urzędu orzeczenie o zwrocie całego wpisu (tak Małgorzata Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze, 2006, wyd. II, str. 533).

Mając na uwadze powyższe Sąd postanowił umorzyć postępowanie oraz zwrócić stronie skarżącej cały uiszczony przez nią wpis sądowy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.