Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894669

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 marca 2011 r.
VI SA/Wa 2509/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Wilk (spr.).

Sędziowie WSA: Jolanta Królikowska-Przewłoka, Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 marca 2011 r. sprawy ze skargi L. K. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) września 2010 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.