VI SA/Wa 2491/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2414059

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2017 r. VI SA/Wa 2491/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Romanowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. S. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z (...) października 2017 r., Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 10 listopada 2017 r. (data nadania pisma 13 listopada 2017 r.) skarżący, B. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z (...) października 2017 r., Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie art. 13i ust. 4a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1441 z późn. zm.).

Zaskarżona decyzja doręczona została skarżącemu w dniu 11 października 2017 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach administracyjnych sprawy).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie (...). Skargę należy wnieść za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Sąd odrzuci skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia (art.58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie termin do wniesienia skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z (...) października 2017 r., doręczoną skarżącemu 11 października 2017 r., upływał 10 listopada 2017 r. Przedmiotowa skarga nadana została w Urzędzie Pocztowym - (...) - 13 listopada 2017 r., a więc z uchybieniem trzydziestodniowego terminu do jej wniesienia.

Mając powyższe na uwadze, stosownie do zapisów art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. Sąd orzekał o odrzuceniu skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.