Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3006963

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2018 r.
VI SA/Wa 2384/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aneta Lemiesz (spr.).

Sędziowie: NSA Zdzisław Romanowski, WSA Grażyna Śliwińska P.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 6 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi K. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) września 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wymierzenia organowi kary pieniężnej na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.