Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1967731

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 października 2015 r.
VI SA/Wa 2270/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Kozik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) kwietnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) czerwca 2014 r. spółka B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (nazywana dalej "skarżącą", "Spółką") wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) kwietnia 2014 r. utrzymującą w mocy decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z (...) lutego 2014 r. nr (...), którą nałożono na skarżącą karę pieniężną w wysokości 10.000 złotych.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 25 czerwca 2015 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na ww. decyzję w kwocie 400 złotych, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka sądowa zawierająca wezwanie została, z uwagi na niemożność jej osobistego doręczenia skarżącej, złożona w placówce pocztowej 14 lipca 2015 r. na okres 7 dni z adnotacją o jej niedoręczeniu, o czym powiadomiono skarżącą umieszczając stosowne zawiadomienie w drzwiach (awizo). Powtórnie przesyłkę awizowano 22 lipca 2012 r. na kolejne 7 dni. Ponieważ skarżąca, po upływie powyższego terminu, nie odebrał przedmiotowej przesyłki, urząd pocztowy zwrócił ją do Sądu z adnotacją "nie podjęto w terminie".

Zarządzeniem Sędziego z 6 sierpnia 2015 r. wezwanie zostało uznane za doręczone w trybie art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, nazywanej dalej "p.p.s.a.") z dniem 28 lipca 2015 r.

Z informacji udzielonych przez Oddział Finansowo-Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wynika, że do 10 sierpnia 2015 r. w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie odnotowano wpłaty podanej kwoty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Art. 230 p.p.s.a. stanowi, że od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w niniejszej sprawie jest to skarga na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego, pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Zgodnie z art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, a skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, będzie podlegała odrzuceniu przez Sąd.

Stosownie do treści art. 73 p.p.s.a., w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia. Zawiadomienie umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W przypadku niepodjęcia pisma w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu.

W niniejszej sprawie skarżąca nie odebrała przesyłki, pomimo jej dwukrotnego prawidłowego awizowania przez Pocztę Polską 14 lipca 2015 r., a następnie 22 lipca 2015 r. Skuteczne doręczenie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi nastąpiło 28 lipca 2015 r., tak więc siedmiodniowy termin do wykonania tego wezwania upływał z końcem dnia 4 sierpnia 2015 r.

Zważywszy, że w wyżej wymienionym terminie wpis nie został uiszczony (v. znajdująca się w aktach sądowoadministracyjnych informacja Oddziału Finansowo-Budżetowego o stanie sprawy ustalonym na dzień 10 sierpnia 2015 r.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.