Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2891382

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 lutego 2012 r.
VI SA/Wa 2250/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.).

Sędziowie WSA: Andrzej Czarnecki, Zbigniew Rudnicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 lutego 2012 r. sprawy ze skargi A. W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) września 2011 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.