Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707246

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 maja 2010 r.
VI SA/Wa 2220/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Andrzej Siwek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. L. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. L. na decyzję Ministra Środowiska z dnia (...) września 2009 r. nr (...) w przedmiocie solidarnej odpowiedzialności osób trzecich za zaległości w opłacie eksploatacyjnej postanawia: - zwolnić skarżącego J. L. od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący J. L. złożył w dniu (...) lutego 2010 r. na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska z dnia (...) września 2009 r. nr (...) w przedmiocie solidarnej odpowiedzialności osób trzecich za zaległości w opłacie eksploatacyjnej.

Z informacji podanych przez skarżącego w formularzu oraz z nadesłanych dokumentów wynika, iż skarżący przebywa we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z dwiema córkami. Skarżący posiada mieszkanie o powierzchni (...) m2 oraz nieruchomości rolne o powierzchni 6,31 ha, na które w 2009 r. uzyskał dopłaty z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 4.992,08 zł (powyższe potwierdza załączona decyzja Kierownika Powiatowego Biura ARiMR z dnia (...) listopada 2009 r.). Skarżący z tytułu wynagrodzenia za pracę uzyskuje dochód w wysokości 1.350 zł brutto miesięcznie (załączono zaświadczenie pracodawcy potwierdzające powyższe), natomiast córka skarżącego z tytułu umowy zlecenia uzyskuje dochód w kwocie 750 zł brutto miesięcznie (załączono kopię przedmiotowej umowy zlecenia). Druga córka skarżącego studiuje (złączono zaświadczenie uczelni potwierdzające powyższe).

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W sytuacji, w której skarżący przebywa we wspólnym gospodarstwie domowym z dwiema córkami, a źródłem stałych dochodów jest miesięczne wynagrodzenie skarżącego i jednej z córek w łącznej wysokości 2.100 zł brutto miesięcznie, powiększone o kwotę ok. 416 zł miesięcznie uzyskaną z tytułu dopłat z funduszy Unii Europejskiej do posiadanej przez skarżącego nieruchomości rolnej, miesięczny dochód netto na członka rodziny oscyluje wokół kwoty 660 zł.

Tym samym, uwzględniając przeciętne miesięczne koszty utrzymania, nie jest możliwe poczynienie przez skarżącego ubiegającego się o przyznanie prawa pomocy oszczędności w bieżących wydatkach celem pokrycia pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku koniecznego dla utrzymania skarżącego i jego rodziny.

W związku z powyższym, uznając za zasadne przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie go od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, w myśl art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.