VI SA/Wa 2215/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2751612

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 listopada 2019 r. VI SA/Wa 2215/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. sp.j. z siedzibą w G. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego nr (...) z dnia (...) sierpnia 2019 r. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia:

1. odrzucić skargę,

2. zwrócić M. sp.j. z siedzibą w G. kwotę 100 zł (sto złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

M. sp.j. z siedzibą w G. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego nr (...) z dnia (...) sierpnia 2019 r. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej. W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pismem z dnia 8 listopada 2019 r. wezwano skarżącą do usunięcia, w terminie 7 dni, braków formalnych skargi pod rygorem jej odrzucenia poprzez złożenie:

a) pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi,

b) dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby udzielającej pełnomocnictwa do reprezentowania strony skarżącej na dzień udzielenia pełnomocnictwa - wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego oryginału pełnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie informuje, iż w myśl art. 48 § 3 p.p.s.a. zamiast oryginałów ww. dokumentów strona może złożyć odpisy dokumentów, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem.

W zakreślonym przez Sąd terminie skarżąca nadesłała odpis aktualny na dzień 8 listopada 2019 r. z rejestru w zakresie osób umocowanych do reprezentacji skarżącej oraz pełnomocnictwo udzielone w dniu 24 maja 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 tekst jedn. z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., skarga powinna zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, który przy pierwszej czynności procesowej obowiązany jest dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis takiego pełnomocnictwa (vide: art. 37 § 1 powołanej wyżej ustawy).

Podobnie z art. 28 § 1 cyt. ustawy wynika, że osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonujące czynności w postępowaniu sądowym przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu mają obowiązek przy pierwszej czynności w postępowaniu wykazać swoje umocowanie do działania stosownym dokumentem (vide: art. 29 powołanej wyżej ustawy). Zaznaczyć tu należy, że zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym (...) (vide: art. 48 § 3 powołanej wyżej ustawy).

W niniejszej sprawie pełnomocnik strony skarżącej został wezwany, celem uzupełnienia braku formalnego skargi, do nadesłania:

a) pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi,

b) dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby udzielającej pełnomocnictwa do reprezentowania strony skarżącej na dzień udzielenia pełnomocnictwa - wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego oryginału pełnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie informuje, iż w myśl art. 48 § 3 p.p.s.a. zamiast oryginałów ww. dokumentów strona może złożyć odpisy dokumentów, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem.

Strona skarżąca uzupełniając braki formalne skargi nadesłała pełnomocnictwo dla fachowego pełnomocnika z 24 maja 2019 r. oraz aktualny wydruk z Centralnej Informacji z KRS z 8 listopada 2019 r. Z informacji tej wynika, że pomiędzy datą udzielenia pełnomocnictwa a datą wykonania wydruku z Centralnej Informacji z KRS tj. 9 lipca 2019 r. doszło do zmian w KRS, jednakże z dokumentu tego nie wynika czego ta zmiana dotyczyła. Strona skarżąca wiedząc z jakiej daty pełnomocnictwo dołączone zostało do akt sprawy oraz korzystająca z usług fachowego pełnomocnika, powinna na wezwanie Sądu przedłożyć właściwy dokument wykazujący umocowanie do reprezentacji skarżącej spółki przy udzielaniu pełnomocnictwa, a takim dokumentem byłby wydruk pełnego odpisu z Centralnej Informacji z KRS lub wydruk na datę udzielenia pełnomocnictwa.

Nie ulega więc wątpliwości, że brak dokumentu właściwie określającego umocowanie do wniesienia skargi stanowi brak formalny tej skargi, który uniemożliwia nadanie jej biegu. Zgodnie natomiast z regulacją art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. nieuzupełnienie braków formalnych skargi w wyznaczonym terminie obliguje Sąd do jej odrzucenia.

W związku z powyższym, skargę należało odrzucić, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. oraz art. 58 § 3 p.p.s.a. O zwrocie uiszczonego wpisu orzeczono natomiast na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.