Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892894

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
VI SA/Wa 2192/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Czarnecki.

Sędziowie WSA: Zbigniew Rudnicki (spr.), Urszula Wilk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi D. L. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) sierpnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.