Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1967717

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 października 2015 r.
VI SA/Wa 2163/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. M. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii IV postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

T. M. (dalej jako "strona skarżąca") złożył za pośrednictwem organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii IV.

Wpis sądowy od skargi nie został uiszczony. Przy piśmie z dnia 11 września 2015 r. wysłano na adres strony skarżącej odpis zarządzenia z dnia 26 sierpnia 2015 r., którym wezwano ją do uzupełnienia braku formalnego skargi, poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 200 złotych (słownie: dwieście złotych), w terminie 7 dni od daty otrzymania odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Pismo prawidłowo doręczone dwukrotnie awizowane, w dniach 15 i 23 września 2015 r. zostało zwrócone przez Urząd Pocztowy w dniu 7 października 2015 r. Jednocześnie po sprawdzeniu w rejestrze opłat sądowych, ustalono, że do dnia 16 października 2015 r. w dokumentach księgowych opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Przepis art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - cytowana dalej jako "p.p.s.a." stanowi, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W myśl art. 73 § 1 i 2 p.p.s.a. w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy, a zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W przypadku niepodjęcia pisma w wyżej wskazanym siedmiodniowym terminie, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia (§ 3 ww. przepisu). Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia ww. czternastodniowego okresu (§ 4 ww. przepisu).

W niniejszej sprawie spełniono powyższy wymóg dwukrotnego awizowania. Tym samym należy uznać, że wezwanie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 29 września 2015 r. Zatem strona skarżąca obowiązana była wykonać przedmiotowe wezwanie w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, którego pierwszym dniem był dzień 30 września 2015 r., a ostatnim 6 października 2015 r.

Z notatki służbowej sporządzonej przez pracownika tutejszego Sądu w dniu 20 października 2015 r., po sprawdzeniu w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych, wynika że do dnia 16 października 2015 r. nie uiszczono w niniejszej sprawie wpisu sądowego.

W związku z powyższym, na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga podlega odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.