Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1967713

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 października 2015 r.
VI SA/Wa 2153/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aneta Lemiesz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 14 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej B. Sp. z o.o. z siedzibą w (...) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 października 2014 r., sygn. akt VI SA/Wa 2153/13 w sprawie ze skargi B. Sp. z o.o. z siedzibą w (...) na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) maja 2013 r., nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu z naruszeniem ustawy o transporcie drogowym postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 9 października 2014 r., sygn. akt VI SA/Wa 2153/13 oddalił skargę B. Sp. z o.o. z siedzibą w (...) na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu z naruszeniem ustawy o transporcie drogowym.

Spółka, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła skargę kasacyjną od powyższego wyroku, załączając do niej wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu sądowego od skargi kasacyjnej, rozszerzając tym samym uprzednio złożony wniosek o zwolnienie od opłaty kancelaryjnej od wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postanowieniem z dnia 19 lutego 2015 r. odmówił przyznania skarżącej spółce prawa w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od opłaty kancelaryjnej od wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Skarżąca wniosła sprzeciwu od powyższego postanowienia referendarza sądowego.

Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przyznania skarżącej spółce prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od opłaty kancelaryjnej od wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz zwolnienie od wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2015 r., wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie 200 złotych, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

Przesyła sądowa zawierająca powyższe wezwanie została, z uwagi na niemożność jej osobistego doręczeni skarżącej, złożona w placówce pocztowej w dniu 20 sierpnia 2015 r. na okres 7 dni z adnotacją o jej doręczeniu, o czym powiadomiono skarżącą umieszczając stosowne zawiadomienie w drzwiach adresata (awizo). Powtórnego awiza dokonano w dniu 28 sierpnia 2015 r. na kolejne 7 dni (por. korespondencja zawierająca wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej - karta nr 200 akt). Ponieważ skarżąca, po upływie siódmego dnia od dnia drugiego awiza, nie odebrała przedmiotowej przesyłki, urząd pocztowy zwrócił ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z adnotacją "zwrot nie podjęto w terminie".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.), wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Z kolei przepis art. 230 p.p.s.a. stanowi, że od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym m.in. od skargi kasacyjnej, pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Natomiast zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Stosownie do treści art. 73 p.p.s.a. w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej lub urzędzie gminy, a zawiadomienie o tym wraz z możliwością jego odbioru w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W przypadku niepodjęcia pisma w ww. terminie siedmiu dni, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości jego odbioru w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa na wstępie, tj. z upływem czternastego dnia.

W przedmiotowej sprawie skarżąca nie odebrała przesyłki, mimo jej dwukrotnego prawidłowego awizowania przez Pocztę Polskę, tj. w dniu 20 sierpnia 2015 r. oraz 28 sierpnia 2015 r. Stwierdzić zatem należy, że skuteczne doręczenie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej nastąpiło w dniu 3 września 2015 r., tak więc siedmiodniowy termin do wykonania tej czynności upłynął dnia 10 września 2015 r.

Zważywszy, że w terminie tym wpis nie został uiszczony (vide: znajdująca się w aktach sądowoadministracyjnych notatka służbowa z dnia 21 września 2015 r.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.