Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1967712

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 października 2015 r.
VI SA/Wa 2145/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Czarnecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. D. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) lipca 2015 r. skarżący, D. D. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia z dnia (...) maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Zarządzeniem z 24 sierpnia 2015 r. Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, wpisu sądowego w kwocie 400 złotych. Wezwanie uznano za doręczone z dniem 29 września 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Jak wynika z akt sprawy wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi zostało prawidłowo wysłane na adres skarżącego. Przesyłka była dwukrotnie awizowana (15 września 2015 r. i 23 września 2015 r.). Ponieważ nie została odebrana przez adresata, 1 października 2015 r. zwrócono ją do Sądu. Działając na podstawie art. 73 p.p.s.a. przesyłkę uznano za doręczoną z dniem 29 września 2015 r., tj. ostatniego dnia 14-dniowego okresu, na jaki złożono ją w placówce pocztowej, liczonego od pierwszego zawiadomienia. Siedmiodniowy termin przewidziany do uiszczenia wpisu od skargi upływał 6 października 2015 r.

W zakreślonym terminie skarżąca spółka nie uiściła wymaganego wpisu, co potwierdza udzielona w dniu 20 października 2015 r. przez Oddział Finansowo - Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie informacja o braku wpłaty w niniejszej sprawie.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając w oparciu o art. 220 § 3 orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.