Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1967703

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 października 2015 r.
VI SA/Wa 2104/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Maliszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić P. W. kwotę 400 zł (czterysta złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący P. W. wniósł skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej.

Wpis sądowy od wniesionej skargi nie został uiszczony. Sąd przesłał skarżącemu zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2015 r. wzywające go do uiszczenia wpisu w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Z załączonego do akt zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwania Sądu wynika, iż zarządzenie doręczono na adres skarżącego w dniu 14 września 2015 r. W związku z powyższym termin na usunięcie ww. braku formalnego skargi w postaci uiszczenia wpisu sądowego upłynął w dniu 21 września 2015 r.

Zapis pozycji obejmującej datę wpłaty dołączonego przez Sąd do akt polecenia przelewu wskazuje, iż wpis sądowy od skargi uiszczony został w dniu 23 września 2015 r., a więc po upływie terminu do uiszczenia wpisu od skargi. Powyższe potwierdziła przesłana przez skarżącego kopia bankowego potwierdzenia przelewu potwierdzającego uiszczenie omawianego wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Artykuł 220 § 3 powołanej ustawy stanowi natomiast, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Przechodząc na grunt rozpoznawanej sprawy, stwierdzić należy, że pomimo prawidłowo doręczonego w dniu 14 września 2015 r. zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi wraz z niezbędnym pouczeniem o skutkach niewykonania zarządzenia w zakreślonym terminie, skarżący nie uczynił zadość wezwaniu Sądu, uiszczając wpis po upływie zakreślonego do tego terminu, a więc w dniu 23 września 2015 r., tj. w dziewiątym dniu od dnia doręczenia zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu.

Wobec nieuiszczenia wpisu w wyznaczonym terminie skarga podlega odrzuceniu.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia. O zwrocie wpisu od skargi Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.