Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1967699

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 października 2015 r.
VI SA/Wa 2060/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Kozik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. B. na pismo Ministra Zdrowia z dnia (...) lipca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) czerwca 2015 r. L. B. (nazywany dalej: "Skarżącym") złożył do Ministerstwa Zdrowia Wydziału Skarg i Zażaleń wniosek o wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie odmowy Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia wszczęcia postępowania w przedmiocie odmowy Prezesa Narodowego funduszu Zdrowia finansowania leczenia choroby zakaźnej i śmiertelnej - wirusowego zapalenia wątroby "C".

Skarżący wniósł o wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 104 § 1 k.p.a.

W odpowiedzi na wniosek Skarżącego z (...) czerwca 2015 r. Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pismem (...) lipca 2015 r. nr (...) zwrócił się do strony o sprecyzowanie żądania zawartego we wspomnianym piśmie, w tym do wskazania rodzaju decyzji, której wydania Skarżący żądał.

Pismem z (...) lipca 2015 r. Skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na pismo z (...) lipca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie odmowy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia finansowania leczenia z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu "C".

W uzasadnieniu skargi Skarżący podał, ze ww. pismem Minister Zdrowia odmówił wszczęcia postępowania i wydania decyzji.

W odpowiedzi na skargę Minister Zdrowia wniósł o jej odrzucenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., nazywanej dalej "p.p.s.a."), sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Zakres tej kontroli sprecyzowany został w art. 3 § 2 p.p.s.a., zgodnie z którym kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na akty w nim wymienione:

1.

decyzje administracyjne;

2.

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3.

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;

4.

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5.

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6.

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7.

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8.

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a;

9.

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

Skarga Skarżącego dotyczy odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie odmowy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia finansowania leczenia Skarżącego z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu "C".

Zgodnie z art. 61 § 1 k.p.a. postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Stosownie do art. 61a § 1 k.p.a. gdy żądanie, o którym mowa w art. 61, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, na które służy zażalenie (art. 61a § 2 k.p.a.).

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania należy zatem do aktów administracji wymieniony w art. 3 § 2 pkt 2 p.p.s.a., na które służy skarga do sądu administracyjnego.

Postanowienie to musi spełniać warunki określone w art. 124 k.p.a.: powinno zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę jego wydania, oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział w postępowaniu, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jego wydania lub, jeżeli postanowienie wydane zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz gdy wydane zostało na skutek zażalenia na postanowienie.

Skarżone pismo z (...) lipca 2015 r. zostało podpisane przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia - podmiot, który nie jest organem w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 3 k.p.a. rozstrzygnięcia.

W skarżonym piśmie z (...) lipca 2015 r. nie powołano podstawy prawnej, jak również nie zawarto rozstrzygnięcia w postaci "odmowy wszczęcia postępowania", na które powołuje się Skarżący w skardze. Pismo to stanowi odpowiedź na pismo strony z (...) czerwca 2015 r. i zawiera wezwanie do sprecyzowania wniosku w tym piśmie zawartego, na które (jak wskazują akta sprawy) Skarżący nie odpowiedział.

Z powyższych względów, Sąd nie znalazł podstaw do uznania, że pismo z (...) lipca 2015 r., zawierające wezwanie do sprecyzowania wniosku Skarżącego z (...) czerwca 2015 r., jest władczym indywidualnym aktem dotyczącym uprawnień i obowiązków konkretnego podmiotu wynikających z przepisów prawa w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 2 p.p.s.a., który podlegałby zaskarżeniu do Sądu.

Biorąc powyższe pod uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.