Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707226

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2010 r.
VI SA/Wa 2047/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Tomasz Sałek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. O. - K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skarg J. A., B. P., M. Z., S. L., M. S. i K. W. na uchwały Rady Miejskiej w P. z dnia (...) kwietnia 2004 r. nr (...) oraz z dnia (...) stycznia 2007 r. nr (...) w przedmiocie nadania nazwy ulicy postanawia odmówić przyznania M. O. - K. prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata

Uzasadnienie faktyczne

I. Postanowieniem Sądu z dnia 27 maja 2009 r. odmówiono przyznania M. O. - K. (dalej też jako wnioskodawczyni) prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skarg J. A., B. P., M. Z., S. L., M. S. i K. W. na uchwały Rady Miejskiej w P. z dnia (...) kwietnia 2004 r. nr (...) oraz z dnia (...) stycznia 2007 r. nr (...) w przedmiocie nadania nazwy ulicy.

W uzasadnieniu wskazano, iż na podstawie dokumentów i informacji przedstawionych przez M. O. - K. należy stwierdzić, że prowadzi gospodarstwo domowe razem z mężem. Posiada dom jednorodzinny o powierzchni (...) m2, który z informacji M. O. - K. ma charakter letniskowy. Dodatkowo posiada dwie nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni (...) ha. Ponadto oświadczyła, iż posiada jednostki funduszu inwestycyjnego o wartości 50.000 zł Mąż wnioskodawczyni pobiera świadczenie emerytalne w wysokości 2130, 90 zł, a koszty utrzymania i leczenia jej oraz męża wynoszą około 1.000 zł miesięcznie. Wskazała również, że opłaca rachunki telefoniczne w wysokości 100 złotych na miesiąc. Sąd uznał, iż w tym stanie rzeczy nie sposób uznać stanowiska M. O. - K. - która współposiada znaczne oszczędności zgromadzone w funduszach inwestycyjnych oraz nieruchomości w postaci domu letniskowego i dwie działki rolne - za osobę na tyle ubogą, że pokrycie kosztów zastępstwa procesowego oraz ponoszenia kosztów sądowych spowodowałoby uszczerbek utrzymania koniecznego dla niej i jej rodziny. Brak jest przeciwwskazań do pokrycia przez wnioskodawczynię z zasobów pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży jednostek funduszu inwestycyjnego kosztów postępowania sądowo-administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

II. W dniu (...) lutego 2010 r. wpłynął do Sądu kolejny wniosek M. O. - K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata. Z nadesłanego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, w niewielkim zakresie wzrosły dochody z których wnioskodawczyni utrzymuje się wraz z mężem z kwoty 2.130,90 złotych netto na kwotę 2.282,00 złotych netto miesięcznie. Nastąpił jednakże wzrost dotychczas ponoszonych wydatków. Przede wszystkim, dwukrotnie zwiększyły się koszty ponoszone dotychczas przez wnioskodawczynię na leczenie siebie i męża oraz na zakup lekarstw z kwoty 500,00 zł na kwotę 1.232,00 złotych miesięcznie. Zwiększyły się również koszty związane z mieszkaniem i jego utrzymaniem w stosunku do tych dotychczas ponoszonych, tj. z kwoty 500,00 złotych do kwoty 729,00 złotych miesięcznie. Jak podała wnioskodawczyni łącznie jej miesięczne wydatki z uwzględnieniem ww. kosztów oraz wydatków związanych z zakupem niezbędnych artykułów żywnościowych (660,00 złotych) wynoszą w sumie 2.621,00 złotych. Aktualna wartość jednostek funduszu inwestycyjnego wynosi 42.000 zł.

III. Przede wszystkim podkreślić należy, że postanowieniem Sądu z dnia 27 maja 2009 r. odmówiono wnioskodawczyni w niniejszej sprawie przyznania prawa pomocy. W związku z powyższym ponowny wniosek strony o przyznanie prawa pomocy powinien być rozpoznany w świetle unormowań zawartych w art. 165p. p.s.a. - zgodnie z którym postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne - i oceniony pod kątem zmiany okoliczności, jakie zaszły od czasu rozpoznania pierwszego wniosku (p. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lipca 2009 r. sygn. akt I FZ 262/09). Warunkiem zastosowania powyższego uregulowania jest jednak zaistnienie "zmiany okoliczności sprawy" w okolicznościach faktycznych lub w obowiązującym prawie. Zatem bez zmiany okoliczności sprawy Sąd nie może zmienić lub uchylić swego postanowienia, (p. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 sierpnia 2009 r. sygn. akt II FZ 290/09).

IV. Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., dalej też jako p.p.s.a.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W postanowieniu z dnia 6 października 2004 r. (GZ 61/04, GZ 64/04, niepubl.) Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że udzielenie stronie prawa pomocy jest formą dofinansowania jej z budżetu państwa i powinno mieć miejsce tylko w sytuacjach, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe.

Wnioskodawczyni natomiast nadal dysponuje jednostkami funduszu inwestycyjnego w wartości 42 tysięcy złotych, przy czym z przedstawionych dokumentów i opisu jej sytuacji majątkowej nie wynika, iż sprzedaż jednostek celem uzyskania środków na opłacenie kosztów postępowania sądowego spowodowałoby uszczerbek utrzymania koniecznego dla wnioskodawczyni Na możność pokrycia kosztów sądowych z powyższego źródła nie wpływa też zmiana okoliczności polegająca na zwiększonych wydatkach. Są one bowiem pokrywane z bieżących dochodów.

V. Reasumując, nie można uznać, iż wykazana przez wnioskodawczynię zmiana okoliczności ma wpływ na możność pokrycia przez nią kosztów postępowania sądowego. W związku z powyższym w myśl art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.