Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975196

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 września 2015 r.
VI SA/Wa 2038/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorotę Wdowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. S.A. z siedzibą w W. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 2038/14 oddalającego skargę L. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia (...) kwietnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu na terenie całego kraju produktu leczniczego postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku;

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 2 czerwca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę L. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia (...) kwietnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu na terenie całego kraju produktu leczniczego.

Zgodnie z art. 141 § 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), cytowanej dalej jako "p.p.s.a.", w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku został złożony przez uczestnika postępowania P. S.A. z siedzibą w W. w dniu 15 czerwca 2015 r. (por. data stempla pocztowego na kopercie, karta nr (...) akt sądowych).

Wobec powyższego stwierdzić należy, że wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 2 czerwca 2015 r. został złożony po upływie ustawowego terminu, co skutkowało odmową sporządzenia uzasadnienia tego orzeczenia.

W niniejszej sprawie nie zachodziły przesłanki do doręczenia stronie z urzędu odpisu sentencji wyroku (art. 140 § 2 i § 3 p.p.s.a.), zatem termin do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia upłynął uczestnikowi postępowania w dniu 9 czerwca 2015 r., tj. siódmego dnia licząc od dnia wydania wyroku, zaś przedmiotowy wniosek wpłynął do Sądu w dniu 15 czerwca 2014 r., zatem po upływie przepisanego terminu.

Stosownie do treści art. 141 § 3 p.p.s.a. odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym. Wobec powyższego orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.