Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3022870

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 września 2019 r.
VI SA/Wa 2007/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek.

Sędziowie WSA: Aneta Lemiesz (spr.), Magdalena Maliszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 września 2019 r. sprawy ze skargi " (...)" Sp. z o.o. z siedzibą w " (...)" na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia " (...)" sierpnia 2018 r. nr " (...)" w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Kontrolą sądową objęta została decyzja Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ("Przewodniczący KRRiT", "Organ") z dnia 13(...) sierpnia 2018 r. nr (...), którą - po rozpatrzeniu wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy spółki I. Sp. z o.o. z siedzibą w (...), spółki R. S.A. z siedzibą w (...) oraz spółki R. S.A. z siedzibą w (...) - utrzymano w mocy decyzję Przewodniczącego KRRiT z dnia (...) stycznia 2018 r. nr (...) w sprawie umorzenia w całości postępowania o udzielenie lub zmianę (rozszerzenie) koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego ze stacji nadawczej zlokalizowanej w (...) (93,9 MHz) w województwie (...), zapoczątkowanego Ogłoszeniem Przewodniczącego KRRiT z dnia 22 lutego 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego (M. P. z 2016 r. poz. 209).

W podstawie prawnej decyzji z dnia 13 sierpnia 2018 r. Przewodniczącego KRRiT powołano art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 z późn. zm.) oraz art. 104, art. 105 § 1, art. 107 oraz art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a.

Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:

W Monitorze Polskim Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2016 r., poz. 209, opublikowano Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 lutego 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

W pkt I ww. Ogłoszenia wskazano, że stanowi ono podstawę do składania wniosków o: a) udzielenie jednej koncesji, na okres 10 lat, na rozpowszechnianie programu radiowego o zasięgu lokalnym i o charakterze uniwersalnym z tematyką lokalną dotyczącą Mielca i innych miejscowości objętych zasięgiem nadawania.

Program miał być rozpowszechniany codziennie przez 24 godziny na dobę i oznaczany nazwą określoną w koncesji.

Program miał zawierać audycje i inne przekazy słowne oraz przekazy słowne w audycjach słowno-muzycznych, poświęcone tematyce lokalnej odnoszącej się do Mielca i innych miejscowości objętych zasięgiem nadawania, w tym obligatoryjnie miały być nadawane:

- własne lokalne serwisy informacyjne (dzienniki),

- publicystyka na temat problemów lokalnych (...);

bądź dokonanie zmiany, w trybie art. 155 k.p.a., jednej koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego. Zmiana miała polegać na rozszerzeniu koncesji o kolejną stację nadawczą, na okres do wygaśnięcia zmienianej koncesji, na rozpowszechnianie programu radiowego o zasięgu lokalnym i o charakterze uniwersalnym, w którym miały być nadawane audycje słowne i inne przekazy słowne oraz elementy słowne w audycjach słowno-muzycznych poświęcone tematyce lokalnej, odnoszącej się do miejscowości objętych zasięgiem nadawania, w tym audycje obligatoryjne o tematyce lokalnej, tj. własne lokalne dzienniki nadawcy i publicystyka poświęcone problemom lokalnym.

Ogłoszenie stanowiło podstawę do ubiegania się o udzielenie/rozszerzenie koncesji o stację nadawczą zlokalizowaną w (...) w województwie (...) (częstotliwość = 93,9 MHz; ERP = 0;5 kW).

Termin do składania wniosków upływał z dniem 18 kwietnia 2016 r.

Lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu została opublikowana w dniu 20 maja 2016 r.

Pismem z dnia 22 maja 2017 r., Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ("Prezes UKE") przedstawił Przewodniczącemu KRRiT do uzgodnienia, na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 i 2201) w związku z art. 26 ust. 6 ustawy o radiofonii i telewizji, propozycję zmiany planu zagospodarowania częstotliwości radiowych z zakresu 87,5 108 MHz.

W odpowiedzi z dnia 17 lipca 2017 r. Przewodniczący KRRiT nie wniósł uwag do zaproponowanej zmiany planu zagospodarowania częstotliwości radiowych. Według KRRiT zgoda na zmianę planu zagospodarowania częstotliwości 93,9 MHz uzasadniona była sytuacją na rynku radiowym w (...) i okolicach oraz wynikającą z niej potrzebą ochrony interesu społecznego w radiofonii publicznej.

W dniu (...) października 2017 r. Prezes UKE wydał decyzję Nr (...) w sprawie rezerwacji częstotliwości 93,9 MHz w lokalizacji (...) na rzecz spółki P. S.A. w celu rozpowszechniania w sposób rozsiewczy naziemny programu radiowego pod nazwą "(...)".

Przewodniczący KRRiT uznał, że - na skutek wydania przez Prezesa UKE decyzji z dnia (...) października 2017 r. - brak jest okoliczności faktycznych pozwalających na wydanie rozstrzygnięcia, co skutkuje bezprzedmiotowością postępowania o udzielenie bądź zmianę koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego ze stacji nadawczej w (...) w województwie (...).

Z uwagi na powyższe Przewodniczący KRRiT decyzją Nr (...) z dnia (...) stycznia 2018 r., w wykonaniu uchwały KRRiT Nr (...) z dnia (...) grudnia 2017 r., na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy o radiofonii i telewizji w związku z art. 104, art. 105 § 1 i art. 107 k.p.a., umorzył w całości ww. postępowanie.

Pismem z dnia 19 lutego 2018 r. spółka R.S.A. z siedzibą w (...) oraz spółka I. Sp. z o.o. z siedzibą w (...) ("skarżąca") wniosły o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem ww. decyzji, uchylenie powyższej decyzji w całości i jej zmianę poprzez udzielenie im przedmiotowej koncesji.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy KRRiT wskazała, że wyrażenie przez Przewodniczącego KRRiT zgody na zaproponowaną przez Prezesa UKE zmianę planu zagospodarowania częstotliwości 93,9 MHz było przedmiotem odrębnego postępowania. Tym samym, ewentualne argumenty i zarzuty odnoszące się do tego postępowania nie podlegają ocenie w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy wynikającej z decyzji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia bądź zmiany koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego ze stacji nadawczej w (...) w województwie (...).

Organ wskazał, że na skutek wydania przez Prezesa UKE decyzji nr (...) w sprawie dokonania rezerwacji częstotliwości 93,9 MHz na rzecz spółki P. S.A, brak jest okoliczności faktycznych pozwalających na wydanie rozstrzygnięcia, co skutkuje bezprzedmiotowością postępowania o udzielenie bądź zmianę koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego ze stacji nadawczej w (...).

Stan bezprzedmiotowości postępowania administracyjnego obliguje organ prowadzący to postępowanie do jego umorzenia na podstawie art. 105 § 1 k.p.a.

Pismem z dnia 21 września 2018 r. I. sp. z o.o. z siedzibą w (...) złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Przewodniczącego KRRiT z dnia (...) sierpnia 2018 r., w której zarzuciła naruszenie:

- art. 7 k.p.a. poprzez przeprowadzenie postępowania zapoczątkowanego Ogłoszeniem w sposób nie pozwalający na jego zakończenie decyzją merytoryczną;

- art. 8 k.p.a. poprzez umożliwienie przydzielenia częstotliwości będącej przedmiotem postępowania zapoczątkowanego Ogłoszeniem na potrzeby radiofonii publicznej a nie podmiotowi wyłonionemu w przedmiotowym postępowaniu, oraz nieuwzględnienie przez Organ wiążącego charakteru Ogłoszenia;

- art. 11 k.p.a. oraz art. 107 § 3 k.p.a. poprzez brak należytego wyjaśnienia sposoby działania przyjętego przez organ w przedmiotowym postępowaniu, które to działanie doprowadziło do umorzenia postępowania;

- przepisów prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 34 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji i pominięcie znaczenia prawnego Ogłoszenia dla toczącego się postępowania.

Skarżąca wniosła o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Przewodniczącego KRRiT nr (...) z dnia (...) stycznia 2018 r. i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania temu organowi oraz o zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów postępowania.

W odpowiedzi na skargę Organ wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga jest nieuzasadniona. Przewodniczący KRRiT prawidłowo zastosował w sprawie przepis art. 105 § 1 k.p.a. i umorzył postępowanie o udzielenie lub zmianę (rozszerzenie) koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego ze stacji nadawczej zlokalizowanej w (...) (93,9 MHz) w województwie (...), zapoczątkowane Ogłoszeniem Przewodniczącego KRRiT z dnia 22 lutego 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego (M. P. z 2016 r. poz. 209).

W doktrynie przyjmuje się, że umorzenie postępowania ma miejsce wtedy, gdy wystąpi trwała i nieusuwalna przeszkoda w kontynuacji postępowania, a więc wówczas, gdy brak jest przedmiotu postępowania administracyjnego. Przedmiotem tym jest sprawa administracyjna, toteż postępowanie administracyjne jest bezprzedmiotowe wówczas, gdy sprawa, która miała być załatwiona decyzją administracyjną, nie miała tego charakteru przed datą wszczęcia postępowania lub utraciła ten charakter w jego toku (tak: M. Jaśkowska i A. Wróbel w Komentarzu do kodeksu postępowania administracyjnego, LEX, i cytowana tam literatura). Sprawę administracyjną określają elementy: podmiotowe i przedmiotowe. Brak któregokolwiek z nich uzasadnia pogląd o bezprzedmiotowości postępowania administracyjnego.

Inaczej mówiąc, brak podstaw prawnych lub faktycznych (materialnych lub procesowych) do merytorycznego rozpatrzenia sprawy powoduje brak przedmiotu postępowania (uchwała Siedmiu Sędziów NSA z dnia 5 lipca 1999 r., sygn. akt OPS 16/98 (ONSA z 1999, Nr 4, poz. 119)).

O bezprzedmiotowości postępowania wszczętego w związku z Ogłoszeniem Przewodniczącego KRRiT z dnia 22 lutego 2016 r. przesądziło wydanie w dniu (...) października 2017 r. - tj. w czasie trwania tego postępowania - decyzji Prezesa UKE w sprawie dokonania na rzecz spółki P. S.A. z siedzibą w (...) rezerwacji częstotliwości 93,90 MHz.

Zmiana okoliczności faktycznych w ww. zakresie miała charakter obiektywny i oddziaływała w bezpośredni sposób na tok postępowania prowadzonego przez Przewodniczącego KRRiT.

Okoliczności związane z wydaniem decyzji z dnia (...) października 2017 r. przez Prezesa UKE nie były w toku kontrolowanego przez Sąd postępowania kwestionowane, niemniej Sąd dla potwierdzenia ich przebiegu - na postawie art. 106 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) - na rozprawie w dniu 11 września 2019 r. przeprowadził dowód z ww. decyzji.

Przewodniczący KRRiT - uwzględniając materialnoprawną podstawą stosunku administracyjnoprawnego, który stanowił przesłankę wszczęcia kontrolowanego przez Sąd postępowania - zobowiązany był ocenić skutki wydania decyzji przez Prezesa UKE. Nie mógł zaś - wobec odrębności obu postępowań - rozpoznać zarzutów co do legalności (zasadności) wydania decyzji z dnia (...) października 2017 r. przez Prezesa UKE.

W opisanej wyżej sytuacji, prawidłowym było umorzenie postępowania administracyjnego przez Przewodniczącego KRRiT. Stan faktyczny sprawy nie pozwalał bowiem na jego merytoryczne zakończenie, a więc orzeczenie co do istoty.

Akcentowany w skardze - w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji - charakter Ogłoszenia Przewodniczącego KRRiT z dnia 22 lutego 2016 r. nie stał na przeszkodzie wydaniu zaskarżonej decyzji. Umorzenie było bowiem procesową reakcją Organu na zmianę okoliczności faktycznych sprawy związanych z rezerwacją na rzecz innego podmiotu - a więc niedostępnością w postępowaniu prowadzonym przez Przewodniczącego KRRiT - spornych częstotliwości.

Wobec niezasadności zarzutów skargi oraz niestwierdzenia przez Sąd z urzędu tego rodzaju uchybień, które mogłyby mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia, które sąd ma obowiązek badać z urzędu - skargę należało oddalić.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - na podstawie art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.