Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2506884

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2018 r.
VI SA/Wa 1936/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Milewska-Karczewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia M. Z. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 września 2017 r., odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżone uchwały w sprawie ze skargi M. Z. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia (...) czerwca 2017 r., nr (...) w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów adwokackich postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 29 września 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił wstrzymania wykonania uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej z (...) czerwca 2017 r., nr (...) w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów adwokackich.

Pismem z (...) października 2017 r. skarżący M. Z. wniósł zażalenie na ww. postanowienie z 29 września 2017 r. domagając się jego uchylenia oraz wstrzymania wykonania uchwał obu organów.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z (...) października 2017 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100 zł. Na wykonanie wezwania zakreślono stronie termin 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Korespondencja zawierająca odpis ww. zarządzenia została doręczona skarżącemu w dniu (...) października 2017 r. (k. (...)).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. dalej p.p.s.a.). skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie, Sąd przy piśmie z (...) października 2017 r. przesłał skarżącemu odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia wniesionego na postanowienie z 29 września 2017 r. Korespondencja zawierająca ww. odpis zarządzenia została prawidłowo doręczona skarżącemu w dniu (...) października 2017 r. Siedmiodniowy termin przewidziany do uiszczenia wpisu sadowego od zażalenia upływał w dniu (...) października 2017 r. W zakreślonym terminie skarżący nie uiścił wpisu, co potwierdza załączona do akt sądowych sprawy informacja o braku wpłaty w niniejszej sprawie (k. (...)).

Mając powyższe na uwadze, Sąd działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.