Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707218

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 lipca 2010 r.
VI SA/Wa 1903/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. z siedzibą w W., Litwa na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) sierpnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

A. z siedzibą w W., Litwa (dalej jako strona skarżąca) złożyła za pośrednictwem organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) sierpnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej.

Wpis sądowy od skargi nie został uiszczony. Przy piśmie z dnia 27 maja 2010 r. wysłano na adres pełnomocnika strony skarżącej - radcę prawnego B. M. odpis zarządzenia z dnia 24 maja 2010 r., którym wezwano go do uzupełnienia braku formalnego skargi, poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 320 złotych (słownie: trzysta dwadzieścia złotych), w terminie 7 dni od daty otrzymania odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Pismo prawidłowo doręczone dwukrotnie awizowane, w dniach 1 czerwca 2010 r. i 9 czerwca 2010 r. zostało zwrócone przez Urząd Pocztowy w dniu 23 czerwca 2010 r. Jednocześnie po sprawdzeniu w rejestrze opłat sądowych, ustalono, że do dnia 28 czerwca 2010 r. w dokumentach księgowych opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Przepis art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - cytowana dalej jako "p.p.s.a." stanowi, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W myśl art. 73 § 1 i 2 p.p.s.a. w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy, a zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W przypadku niepodjęcia pisma w wyżej wskazanym siedmiodniowym terminie, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia (§ 3 ww. przepisu). Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia ww. czternastodniowego okresu (§ 4 ww. przepisu).

W niniejszej sprawie spełniono powyższy wymóg dwukrotnego awizowania. Tym samym należy uznać, że wezwanie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 15 czerwca 2010 r. Zatem skarżący obowiązany był wykonać przedmiotowe wezwanie w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, którego pierwszym dniem był dzień 16 czerwca 2010 r., a ostatnim 22 czerwca 2010 r.

Z notatki służbowej sporządzonej przez pracownika tutejszego Sądu w dniu 30 czerwca 2010 r., po sprawdzeniu w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych, wynika że do dnia 28 czerwca 2010 r. nie uiszczono w niniejszej sprawie wpisu sądowego.

W związku z powyższym, na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga podlega odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.