Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2876811

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 stycznia 2012 r.
VI SA/Wa 1828/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska.

Sędziowie: NSA Zdzisław Romanowski, WSA Halina Emilia Święcicka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 stycznia 2012 r. sprawy ze skargi F. R. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) lipca 2011 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.