Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975177

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 września 2015 r.
VI SA/Wa 1811/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Fronczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi Rady Izby Notarialnej w (...) na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) czerwca 2015 r. Rada Izby Notarialnej w R. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej.

W skardze został zawarty wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Uzasadniając wniosek skarżąca wskazała, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że zaskarżona decyzja zostanie wyeliminowana z obrotu prawnego. Zdaniem skarżącej, nie powinna zachodzić sytuacja, w której zawód notariusza wykonuje osoba niespełniająca wszystkich przesłanek warunkujących nabycie uprawnień do jego wykonywania, co w konsekwencji może godzić w bezpieczeństwo obrotu prawnego i prawidłowość przeprowadzania czynności notarialnych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) - zasadą jest, że wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Sąd może natomiast, na wniosek strony, wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (art. 61 § 3 p.p.s.a.).

Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, że zgodnie z ugruntowanym w orzecznictwie sądów administracyjnych stanowiskiem, warunkiem wstrzymania zaskarżonego aktu jest złożenie wniosku, który musi zawierać uzasadnione podstawy i wskazywać na konieczność jego wstrzymania z uwagi na możliwość nastąpienia negatywnych skutków wymienionych w art. 61 § 3 p.p.s.a. (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2014 r., sygn. akt II OZ 1009/14). W konsekwencji przyjąć należy, że za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji przemawia ograniczony krąg przesłanek określonych w art. 61 § 3 p.p.s.a. Jednocześnie należy zauważyć, że przesłanka przewidywanego bądź też możliwego wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonej decyzji nie znalazła się wśród ustawowych przesłanek udzielenia ochrony czasowej na podstawie art. 61 p.p.s.a.

Niezależnie od powyższego, należy podkreślić, że zaskarżona w niniejszej sprawie decyzja nie spowoduje nieodwracalnych skutków prawnych. W przypadku bowiem jej uchylenia w postępowaniu sądowym cofnięte zostaną skutki przez nią wywołane, w tym także wyznaczenie siedziby notariusza. Skutki te z pewnością nie obciążą Izby Notarialnej w R. Tym samym niespełnione zostały przesłanki spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Jednocześnie Sąd nie dopatrzył się niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody.

Sąd zauważa jednocześnie, że kwestia prawidłowości powołania K. M. na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby Kancelarii Notarialnej w B. będzie badana na etapie rozpoznawania skargi.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.