Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2908881

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 marca 2010 r.
VI SA/Wa 18/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Czarnecki (spr.).

Sędziowie WSA: Ewa Frąckiewicz, Magdalena Maliszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2010 r. sprawy ze skargi R. Sp. z o.o. z siedzibą w S. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) października 2009 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.