Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1614640

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 października 2014 r.
VI SA/Wa 1788/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. Sp. z o.o. z siedzibą w G. na decyzję Głównego Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z (...) marca 2014 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - E. Sp. z o.o. z siedzibą w G., złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, którą nałożono na nią karę pieniężną za wprowadzenie do obrotu zafałszowanych artykułów rolno-spożywczych.

Zarządzeniem z 8 września 2014 r. (k. 56 akt) skarżąca została wezwana do uiszczenia, w terminie 7 dni wpisu od skargi w kwocie 600 złotych, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to zostało doręczone na adres wskazany w skardze dnia 18 września 2014 r. (z.p.o.k. 58 akt).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270), dalej p.p.s.a., sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (§ 3 cytowanego przepisu). Nadto zgodnie z art. 219 § 2 p.p.s.a. należny wpis winien zostać uiszczony gotówką w kasie Sądu lub na rachunek bankowy tegoż Sądu, o czym skarżąca została pouczona.

Sąd stwierdza, że w niniejszej sprawie skarżąca skutecznie została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi dnia 18 września 2014 r. Zatem terminy do uiszczenia wpisu rozpoczęły bieg 19 września, a jego ostatnim dniem był 25 września 2014 r.

Jak wynika z akt skarżąca nie uiściła wpisu od skargi (vide notatka służbowa), wobec czego rzeczona na wstępie skarga podlega odrzuceniu.

Sąd mając na względzie powyższe ustalenia orzekł jak w postanowieniu, czyniąc to w oparciu o na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.