VI SA/Wa 1782/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2612618

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2018 r. VI SA/Wa 1782/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. O. na akt Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia (...) września 2016 r. nr (...) w przedmiocie uzgodnienia usytuowania reklamy postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić skarżącej K. O. kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca K. O. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na akt Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z (...) września 2016 r. w przedmiocie uzgodnienia usytuowania reklamy.

Zarządzeniem Sędziego Sprawozdawcy z dnia 18 grudnia 2017 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 (dwieście) złotych, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenie zostało doręczone na adres wskazany w skardze 15 stycznia 2018 r. Skarżąca uiściła wpis sądowy 26 stycznia 2018 r. - dowód uiszczenia wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

W myśl art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, a skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

W niniejszej sprawie, zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 złotych zostało doręczone skarżącej 15 stycznia 2018 r. Wobec powyższego skarżąca powinna dokonać wpłaty wskazanej kwoty w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, którego bieg upływał z końcem 22 stycznia 2018 r.

Z dołączonego do akt sprawy dowodu uiszczenia wpisu sądowego od skargi wynika, że żądana kwota została uiszczona 26 stycznia 2018 r., a więc z uchybieniem zakreślonego terminu.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.