VI SA/Wa 1730/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

VI SA/Wa 1730/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2829630

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 marca 2015 r. VI SA/Wa 1730/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Sp. z o.o. z siedzibą w L. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...) z dnia (...) marca 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji wymierzającej karę pieniężną za urządzanie gry na automacie poza kasynem gry postanawia: na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) podjąć z urzędu postępowanie sądowoadministracyjne zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 września 2014 r., sygn. akt VI SA/Wa 1730/14 wobec wydania przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 11 marca 2015 r. wyroku w sprawie o sygn. akt P 4/14.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.