Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707209

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 lipca 2010 r.
VI SA/Wa 1710/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Wdowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej S. w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2010 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1710/09) oddalającego skargę S. w P. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) lipca 2009 r. nr (...) w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej postanawia odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 11 maja 2010 r. (sygn. akt. VI SA/Wa 1710/09) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę S. w P. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) lipca 2009 r. nr (...) w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (k. 128).

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu 7 czerwca 2010 r. W dniu 6 lipca 2010 r. (data stempla pocztowego) została wniesiona skarga kasacyjna bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego, dalej NSA (tj. bez pośrednictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, dalej WSA), sporządzona i podpisana przez pełnomocnika skarżącego - radcę prawnego J. T. Powyższa skarga kasacyjna wpłynęła do NSA w dniu 12 lipca 2010 r., a następnie 14 lipca 2010 r., ww. Sąd przekazał ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) -zwanej dalej p.p.s.a., skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Natomiast w myśl art. 177 § 1 p.p.s.a., skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Z treści art. 178 p.p.s.a. wynika, iż wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych

2

przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu 7 czerwca 2010 r., zatem termin do złożenia skargi kasacyjnej upływał w dniu 7 lipca 2010 r. Skarga kasacyjna została skierowana i wniesiona bezpośrednio do NSA w dniu 6 lipca 2010 r. (data stempla pocztowego). Zatem nie została wniesiona do sądu, który wydał zaskarżony wyrok. Do WSA w Warszawie została przekazana dopiero w dniu 14 lipca 2010 r. Powyższa data jest dniem wniesienia skargi kasacyjnej. Jak bowiem wskazał NSA w postanowieniu z dnia 27 czerwca 2008 r., sygn. akt II FZ 196/08 (LEX nr 493760): "Stosownie do treści art. 177 § 1 p.p.s.a. skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Przepis ten przewiduje pośredni tryb wnoszenia skargi kasacyjnej. Skargę kasacyjną kieruje się zatem do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wydał zaskarżony wyrok. (...) jednoznaczne uregulowanie w tym przepisie, że środek odwoławczy wnosi się w określonym terminie do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie nie pozwala na uznanie, że skarga kasacyjna skierowana bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego nawet w terminie, zamiast za pośrednictwem sądu pierwszej instancji, została wniesiona w terminie. Jeżeli skarga kasacyjna została wniesiona do Sądu odwoławczego wywoła skutki prawne tylko wtedy, gdy Sąd ten przekaże ją właściwemu wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu przed upływem trzydziestodniowego terminu przewidzianego w tym przepisie. W przeciwnym razie podlega ona odrzuceniu, jako wniesiona po upływie terminu. Omyłkowe skierowanie skargi kasacyjnej bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego nie usprawiedliwia uchybienia terminu przewidzianego w art. 177 § 1 p.p.s.a."

Jednocześnie, należy stwierdzić, że skarga kasacyjna byłaby złożona w terminie, gdyby wpłynęła bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, gdyż została nadana w dniu 6 lipca 2010 r., a zgodnie z treścią art. 83 § 3 p.p.s.a., oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Skoro tak się nie stało, skarga kasacyjna została złożona po upływie terminu do jej wniesienia, a więc podlega odrzuceniu.

3

Mając na uwadze powyższe, działając wsparciu o art. 178 p.p.s.a., Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.