Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 649889

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 kwietnia 2010 r.
VI SA/Wa 1674/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Wilk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. z siedzibą w B., (...) na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2009 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) sierpnia 2009 r. skarżąca H. z siedzibą w B., (...), reprezentowana przez pełnomocnika złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Głównego Inspektora Transportu Drogowego skargę na postanowienie tego organu z dnia (...) czerwca 2009 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Zarządzeniem z dnia (...) grudnia 2009 r. pełnomocnik skarżącej został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz do nadesłania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej dokumentu stwierdzającego, że jest zarejestrowany w państwie macierzystym jako osoba uprawniona do wykonywania zawodu prawnika zagranicznego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika z akt sprawy niniejsze wezwanie zostało doręczone osobie uprawnionej do odbioru przesyłki w dniu 18 lutego 2010 r., ale braki formalne skargi w zakreślonym terminie nie zostały uzupełnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., dalej zwana p.p.s.a.) skarga podlega odrzuceniu, gdy strona nie uzupełni w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W niniejszej sprawie termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upływał 22 marca 2010 r., a ponieważ w tym terminie pełnomocnik skarżącej nie uzupełnił braków formalnych skargi uznać należy, że zachodzi podstawa do jej odrzucenia.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji orzeczenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.