VI SA/Wa 1660/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2610553

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 października 2018 r. VI SA/Wa 1660/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. Sp.j. z/s w K. na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie stwierdzenia naruszenia zakazu prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki oraz nałożenia kary pieniężnej postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne,

2.

zasądzić od Głównego Inspektora Farmaceutycznego na rzecz C. Sp.j. z/s w K. kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - C. Sp.j. z/s w K., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie stwierdzenia naruszenia zakazu prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki oraz nałożenia kary pieniężnej.

We wniesionej pismem z dnia 24 sierpnia 2018 r. odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego z przedmiotowej skargi. Jednocześnie organ wskazał, iż wydał w oparciu o art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej zwana p.p.s.a.) postanowienie z dnia (...) sierpnia 2018 r., nr (...) uchylające w całości swoje postanowienie z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W związku z uwzględnieniem przez organ skargi w całości w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a., zaistniały okoliczności skutkujące bezprzedmiotowością postępowania. Sąd uwzględnił również stanowiska stron wyrażone w złożonych pismach procesowych.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. umorzył postępowanie. O kosztach sądowych Sąd orzekł na podstawie art. 201 § 1 p.p.s.a. oraz § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 265 j.t.). Zatem na koszty sądowe złożyły się: wpis sądowy -100 zł, wynagrodzenie radcy prawnego - 480 zł oraz opłata skarbowa - 17 zł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.