Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2613893

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 września 2018 r.
VI SA/Wa 1652/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Szydłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. W. na decyzję Ministra Zdrowia z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zgody na refundację leku postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

K. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Zdrowia z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zgody na refundację leku.

W odpowiedzi na skargę Minister Zdrowia wniósł o jej odrzucenie jako niedopuszczalnej, wskazując że skarżący w terminie do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy złożył oświadczenie o rezygnacji z tego prawa uznając, iż sprawa została prawomocnie zakończona.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), merytoryczne rozpoznanie zasadności skargi poprzedzone jest badaniem dopuszczalności jej wniesienia. Skarga jest dopuszczalna, gdy przedmiot sprawy należy do właściwości sądu, skargę wniesie uprawniony podmiot, oraz gdy spełnia ona wymogi formalne i została złożona w terminie. Stwierdzenie braku którejkolwiek z wymienionych przesłanek dopuszczalności zaskarżenia uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu, co prowadzi do jej odrzucenia.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), dalej: "p.p.s.a.", Sąd odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

W zaskarżonej decyzji skarżący został prawidłowo pouczony przez organ o przysługującym mu uprawnieniu do:

- złożenia wniosku do Ministra Zdrowia o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127 § 3 oraz art, 129 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego;

- wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Ministra Zdrowia, w nieprzekraczalnym terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia Skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, bez skorzystania ze zwrócenia się do organu, który wydał decyzję, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy,

- zrzeczenia się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy poprzez złożenie oświadczenia do Ministra Zdrowia o rezygnacji z przysługującego prawa; na podstawie art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Minister Zdrowia pouczył także, że z dniem doręczenia Organowi oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że stronie nie przysługuje już uprawnienie określone w pkt 1 i 2 oraz że oświadczenie nie podlega wycofaniu.

W terminie na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, skarżący pismem z dnia 9 lipca 2018 r. oświadczył, iż rezygnuje z prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy uznając, iż sprawa została prawomocnie zakończona.

Powyższe okoliczności powodują na tym etapie niedopuszczalność wniesienia skargi. Skoro bowiem skarżący oświadczył, iż rezygnuje z prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy uznając, że sprawa została prawomocnie zakończona, to tego oświadczenia, w świetle obowiązujących przepisów, nie można już wycofać by następnie skorzystać z prawa do wniesienia skargi.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.