VI SA/Wa 1604/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3021857

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2019 r. VI SA/Wa 1604/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Dziedzic-Chojnacka.

Sędziowie WSA: Jakub Linkowski (spr.), Agnieszka Łąpieś-Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia 2019 r. sprawy ze skargi G. z siedzibą w Poznaniu na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) maja 2019 r. nr (...) w przedmiocie unieważnienia patentu na wynalazek oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia (...) maja 2019 r. nr (...), którą organ po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z wniosku W. Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "W." z siedzibą w (...) o unieważnienie patentu na wynalazek pt.: "Sposób wytwarzania stalowego przyłącza gazowego i stalowe przyłącze gazowe" nr (...) udzielonego na rzecz G. sp. z o.o. z siedzibą w (...), działając na podstawie art. 24 i art. 26 w związku z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej - unieważnił patent na powyższy wynalazek oraz przyznał wnioskodawcy od uprawnionego zwrot kosztów postępowania.

Decyzja została wydana w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych.

W dniu 14 sierpnia 2018 r. W. Z. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "W." wystąpił do Urzędu Patentowego RP o unieważnienie patentu na wynalazek pt.: "Sposób wytwarzania stalowego przyłącza gazowego i stalowe przyłącze gazowe" nr (...) udzielonego na rzecz G. sp. z o.o. z siedzibą w (...), z pierwszeństwem od dnia 6 czerwca 2013 r.

Jako podstawę swojego żądania wnoszący sprzeciw wskazał art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (zwanej dalej "p.w.p."), wskazując na brak poziomu wynalazczego spornego wynalazku.

Wnioskodawca wskazał, iż jego interes prawny w domaganiu się unieważnienia spornego patentu wynika z faktu, że strony są konkurentami w dziedzinie produkcji i wprowadzania do obrotu stalowych przyłączy gazowych. Istnienie interesu prawnego wnioskodawcy w domaganiu się unieważnienia spornego patentu wynika także z faktu wystąpienia przeciwko niemu przez uprawnionego do Sądu Okręgowego w (...), w związku z naruszaniem spornego patentu, o czym świadczy postanowienie Sądu w sprawie zabezpieczenia roszczeń, które wnioskodawca przedłożył (k.2 akt (...)).

Na dowód braku zdolności patentowej spornego wynalazku wnoszący sprzeciw przedłożył wydruki następujących dokumentów:

- opis ochronny wzoru użytkowego PL (...), którego zgłoszenie opublikowano dnia (...).09.2012 r.

- stronę tytułową zgłoszenia (...), opublikowanego dnia (...).06.1999 r., wraz z maszynowym tłumaczeniem skrótu, oraz

- trzy wydruki internetowe ze strony (...) z dat 16 maja 2010 r., 27 czerwca 2010 r. i 15 grudnia 2010 r. dotyczące oferty rynkowej firmy I.

Ponadto, w piśmie procesowym z dnia 30 stycznia 2019 r. wnioskodawca postawił zarzut braku przemysłowej stosowalności wynalazku według zastrz. 1, ze względu na brak ujawnienia zastrzeganego w tym zastrzeżeniu procesu elektrochemicznego i chemicznego oraz według zastrz. 7, ze względu na brak ujawnienia zastrzeganego w tym zastrzeżeniu połączenia zwulkanizowanego i adhezyjnego.

W odpowiedzi na wniosek w pismach procesowych oraz na rozprawie, uprawniony argumentował, że żaden z przeciwstawionych materiałów nie podważa zdolności patentowej spornego wynalazku. Zdaniem uprawnionego wniosek pomija wiele cech zastrzeżeń zależnych, które wywodzą się z niezamiennych części zastrzeżeń niezależnych. Alternatywne sformułowania w zastrzeżeniach niezależnych sprawiają, że materiały przeciwstawione powinny obejmować wszystkie powstałe w ten sposób warianty wynalazku. Odnośnie technologii izolacji rur stosowanej przez firmę I., uprawniony stwierdził, że nie pozwala ona na późniejsze wyginanie izolowanej rury z zachowaniem ciągłości izolacji i owalności. Ponadto, dokumenty dotyczące technologii izolacji rur stosowanej przez firmę I. opisują jedynie elektrostatyczne procesy napylania na rurę stalową różnych materiałów w procesach, które nie są wymienione w patencie.

Po rozpatrzeniu wniosku Urząd Patentowy RP decyzją z dnia (...) maja 2019 r. unieważnił patent na ww. wynalazek.

W uzasadnieniu swojej decyzji organ patentowy wskazał, że Stosownie do art. 89 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, patent może być unieważniony w całości lub w części na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu. Kolegium Orzekające uznało, że wnioskodawca posiada interes prawny w domaganiu się unieważnienia spornego patentu. Wynika to z faktu, że Strony są bezpośrednimi konkurentami w dziedzinie produkcji i wprowadzania do obrotu stalowych przyłączy gazowych. Istnienie interesu prawnego wnioskodawcy w domaganiu się unieważnienia spornego patentu wynika także z faktu wystąpienia przeciwko niemu przez uprawnionego do Sądu Okręgowego w (...), w związku z naruszaniem spornego patentu, o czym świadczy postanowienie Sądu w sprawie zabezpieczenia roszczeń, które wnioskodawca przedłożył.

Odnośnie meritum sprawy Urząd Patentowy podał, że przepis art. 24 ustawy Prawo własności przemysłowej stanowi, iż patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania, bez względu na dziedzinę techniki. Zgodnie zaś z art. 26 ust. 1 p.w.p. wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki, przy czym według ust. 2 tego przepisu, przy ocenie poziomu wynalazczego nie uwzględnia się zgłoszeń, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy p.w.p. (wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnionych do wiadomości powszechnej).

Organ podkreślił, że przy merytorycznej ocenie poziomu wynalazczego rozwiązania konieczne jest uwzględnienie w zasadzie całego stanu techniki. Rozwiązanie uważa się za oczywiste, gdy w świetle stanu techniki ujawnionego w jednym lub łącznie w kilku dokumentach wynika ono w sposób oczywisty dla znawcy posiadającego przeciętną wiedzę z danej dziedziny.

W szczególności za rozwiązania oczywiste uważa się rutynowe dostosowanie znanego rozwiązania do danych warunków, proste wykorzystanie znanej zasady dla osiągnięcia oczywistego w świetle tej zasady celu, proste zastąpienie znanych środków technicznych w znanym rozwiązaniu ich ekwiwalentami lub proste skojarzenie kilku znanych rozwiązań (W. Kotarba i inni "Komentarz do prawa wynalazczego", W-wa 1994 r., str. 15).

Sposób uwzględnienia stanu techniki przyjęty w praktyce i orzecznictwie polega na wybraniu jednego dokumentu najbliższego rozwiązaniu przedmiotowemu (lub kilku dokumentów, gdy przedmiotowe rozwiązanie ma charakter agregatu kilku rozwiązań cząstkowych) i rozpatrywaniu nieoczywistości przedmiotowego rozwiązania w stosunku do tego dokumentu. Dopuszcza się zastosowanie dwóch dokumentów przy ocenie nieoczywistości każdego rozwiązania cząstkowego w przypadku prostego zastąpienia znanych środków technicznych w znanym rozwiązaniu ich ekwiwalentami.

Odnośnie badanego wynalazku organ wskazał, że wynalazek ten został zastrzeżony w zakresie sposobu przez zastrz. 1, zaś w zakresie urządzenia przez zastrz. 7, o następującej treści:

"1.Sposób wytwarzania stalowego przyłącza gazowego, polegający na wygięciu jednego odcinka stalowej rury, na którą uprzednio przed operacją wyginania nakładana jest izolacja, przy czym korzystnie przed operacją wyginania, dostosowuje się końce stalowej rury do rodzaju złącza z poprzedzającym i odpowiednio następującym względem stalowej rury elementem instalacji przesyłowej, znamienny tym, że izolację (2,8) nakłada się ściśle i nierozerwalnie na zewnętrzną powierzchnię (9) stalowej rury (1) w procesie elektro-chemicznym lub chemicznym, poprzedzonym dokładnym oczyszczeniem zewnętrznej powierzchni (9) stalowej rury (1), korzystnie poprzez operację śrutowania i/lub odtłuszczenia."

7. "Stalowe przyłącze gazowe wykonane z jednego wygiętego odcinka stalowej rury, na której położona jest izolacja, a końce stalowej rury są dostosowane do rodzaju złącza z poprzedzającymi odpowiednio następującym względem niej elementem instalacji przesyłowej, znamienne tym, że izolację (2) stanowi rękaw (8) PE i/lub PP osadzony ściśle i nierozerwalnie na zewnętrznej powierzchni (9) stalowej rury (1), przy czym przynajmniej połączenie (10) rękaw-stal ma wiązania typu połączenia zwulkanizowanego lub adhezyjnego."

W uzasadnieniu decyzji zamieszono ilustrację przykładu wykonania wynalazku.

W dalszej części uzasadnienia organ podał, że Kolegium Orzekające analizując wartość dowodową poszczególnych materiałów przedłożonych do akt przedmiotowej sprawy korzystało z wypracowanej przez orzecznictwo polskie i europejskie zasady możliwie szerokiej interpretacji treści zastrzeżeń w świetle całego opisu patentowego przy ocenie nowości i poziomu wynalazczego uznając, że nie ma powodu do wykorzystania opisu dla interpretacji zastrzeżeń w sposób zawężający, gdyż nie występuje w nich kwestia rozumienia pojęć, które wymagają interpretacji (vide: T 607/93 str.71, Orzecznictwo Komisji Odwoławczych Europejskiego Urzędu Patentowego Cz. I Zdolność patentowa, wyd. II, PIRP materiały i studia 12, Warszawa 2004 (3).)

W świetle powyższego, zakres ochrony przedmiotowego patentu określony w zastrzeżeniach niezależnych nr 1 i 7 należy interpretować w sposób następujący:

"1.Sposób wytwarzania stalowego przyłącza gazowego, polegający na wygięciu jednego odcinka stalowej rury, na którą uprzednio przed operacją wyginania nakładana jest izolacja, przy czym korzystnie (zastosowanie określenia "korzystnie" sprawia, że cecha określona jako korzystna nie należy do zespołu cech niezbędnych do realizacji zastrzeganego wynalazku) przed operacją wyginania, dostosowuje się końce stalowej rury do rodzaju złącza z poprzedzającym - i odpowiednio następującym względom stalowej rury elementem instalacji przesyłowej, znamienny tym, że izolację (2,8) nakłada się (w porównaniu ze znaną izolacją mechaniczną) ściśle i nierozerwalnie na zewnętrzną powierzchnię (9) stalowej rury (1) w (co najmniej jednym, dowolnym) procesie elektro-chemicznym lub chemicznym, poprzedzonym dokładnym oczyszczeniem zewnętrznej powierzchni (9) stalowej rury (1), korzystnie poprzez operację śrutowania i/lub odtłuszczenia."

7. "Stalowe przyłącze gazowe wykonane z jednego wygiętego odcinka stalowej rury, na której położona jest izolacja, a końce stalowej rury są dostosowane do rodzaju złącza z poprzedzającymi odpowiednio następującym względem niej elementem instalacji przesyłowej, znamienne tym, że izolację (2) stanowi rękaw (8) (co najmniej z jednego z materiałów w postaci) PE i/lub PP osadzony ściśle i nierozerwalnie na zewnętrznej powierzchni (9) stalowej rury (1), przy czym przynajmniej połączenie (10) rękaw-stal ma wiązania typu (co najmniej jednego, dowolnego) połączenia zwulkanizowanego lub adhezyjnego."

Organ zauważył, że ze względu na brak ujawnienia zastrzeganego w zastrzeżeniu 1 procesu elektrochemicznego i chemicznego, oraz, ze względu na brak ujawnienia zastrz. 7 zastrzeganego w tym zastrzeżeniu połączenia zwulkanizowanego i adhezyjnego, skuteczne przeciwstawienie stanowi rozwiązanie ujawniające cechy zastrzeżenia niezależnego 1 i obejmujące dowolny proces elektrochemiczny lub chemiczny oraz rozwiązanie ujawniające cechy zastrzeżenia niezależnego 7 i obejmujące dowolne połączenie zwulkanizowane lub adhezyjne.

Urząd Patentowy uznał za zasadny zarzut udzielenia spornego patentu z naruszeniem art. 26 ustawy Prawo własności przemysłowej, tj. zarzut braku poziomu wynalazczego spornego wynalazku zarówno w odniesieniu do sposobu wytwarzania stalowego przyłącza gazowego zastrzeganego w zastrzeżeniu 1, jak i w odniesieniu do stalowego przyłącza gazowego zastrzeganego w zastrzeżeniu 7.

Z uwagi na to, iż kryterium oceny nieoczywistości (poziomu wynalazczego) rozwiązania jako wynalazku podlegającego opatentowaniu nie jest precyzyjne, Urząd Patentowy odwołał się do utrwalonego orzecznictwa, które wypracowało zasady, służące obiektywizacji tego kryterium (Wybrane zagadnienia z orzecznictwa Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP w latach 1993-1994 cz. I (1), oraz w latach 1995-1996 cz. III (2) - w opracowaniu Marii Borowicz-, Orzecznictwo Komisji Odwoławczych Europejskiego Urzędu Patentowego Cz. I Zdolność patentowa, wyd. II, PIRP materiały i studia 12, Warszawa 2004 (3).

Zgodnie z orzecznictwem ocena poziomu wynalazczego powinna obejmować trzy etapy:

1) znalezienie najbliższego stanu techniki,

2) określenie problemu, który powinien zostać rozwiązany,

3) rozważenie, czy specjalista znający najbliższy stan techniki przy rozpatrywaniu problemu technicznego rozwiązywanego przez wynalazek miałby możliwość, bez dokonań twórczych, w sposób zawodowy i rutynowy dość do zastrzeganego rozwiązania tego problemu.

Kolegium Orzekające stwierdziło, że część niezamienna zarówno w zakresie sposobu zastrzeganym przez zastrz.1, jak i w zakresie urządzenia zastrzeganym przez zastrz.7 jest znana z dokumentu D1, tj. z opisu ochronnego wzoru użytkowego PL (...) (ze zgłoszenia o nr (...)), który stanowi najbliższy stan techniki i został wskazany jako najbliższy stan techniki w opisie spornego patentu.

Z dokumentu D1 znane są bezpośrednio cechy zastrzegane w zastrz.1 jako "Sposób wytwarzania stalowego przyłącza gazowego, polegający na wygięciu jednego odcinka stalowej rury, na którą uprzednio przed operacją wyginania nakładana jest izolacja" oraz w zastrz. 7 jako "Stalowe przyłącze gazowe wykonane z jednego wygiętego odcinka stalowej rury, na której położona jest izolacja, a końce stalowej rury są dostosowane do rodzaju złącza z poprzedzającymi odpowiednio następującym względem niej elementem instalacji przesyłowej", przy czym oczywiste jest dla przeciętnego fachowca w tej dziedzinie, że z tego opisu ochronnego wynikają bezpośrednio cechy zastrzegane w zastrz.l jako korzystne (a więc nie należące do ogólnej definicji wynalazku), tj. "korzystnie przed operacją wyginania, dostosowuje się końce stalowej rury do rodzaju złącza z poprzedzającym i odpowiednio następującym względem stalowej rury elementem instalacji przesyłowej", gdyż złącze gazowe musi być dostosowane do rodzaju złącza z poprzedzającym i odpowiednio następującym względem stalowej rury elementem instalacji przesyłowej, a obróbka końców rury jest dużo łatwiejsza przed jej wygięciem. A nawet, jak wskazał uprawniony (k.108, akt adm. przedostatni akapit) "obróbka końcówek na tokarkach, jak i sam proces nakładania izolacji nie jest możliwy na wygiętej rurze."

Celem spornego wynalazku wskazanym w opisie spornego patentu "jest zapewnienie najlepszej możliwej szczelności linii przesyłowej dla stalowego przyłącza gazowego oraz jednocześnie najlepszej możliwej izolacji mechanicznej i przeciwwilgociowej".

Organ stwierdził, że ze znajdującego się w aktach sprawy dokumentu D4, tj. wydruku internetowego (...) (k.4 akt (...)) znana jest od dnia 27 czerwca 2010 r., tj. prawie 3 lata przed datą pierwszeństwa spornego patentu (6.06.2013) izolacja, którą stanowi wytłaczany rękaw PE (polietylenu) lub PP (polipropylenu) osadzony ściśle i nierozerwalnie na zewnętrznej powierzchni stalowej rury poprzez adhezyjną warstwę epoksydową i warstwę kopolimera PE lub PP, tak więc połączenie rękaw-stal ma wiązania typu połączenia adhezyjnego, przy czym izolację nakłada się ściśle inierozerwalnie na zewnętrzną powierzchnię stalowej rury w procesie elektrochemicznym poprzez elektrostatyczne napylenie warstw adhezyjnych na rozgrzaną indukcyjnie rurę i wytłaczanie na te adhezyjne warstwy rękawa PE (polietylenu) lub PP (polipropylenu), poprzedzone dokładnym oczyszczeniem zewnętrznej powierzchni stalowej rury poprzez operację śrutowania, przy czym przed dostosowuje się końce stalowej rury do rodzaju złącza za pomocą obróbki mechanicznej (przed ewentualną operacją wyginania).

Zdaniem organu patentowego przeciętny fachowiec dążąc do zapewnienia najlepszej możliwej szczelności linii przesyłowej dla stalowego przyłącza gazowego oraz jednocześnie najlepszej możliwej izolacji mechanicznej i przeciwwilgociowej, a w szczególności zastąpienia izolacji w postaci taśmy znanej z opisu ochronnego wzoru użytkowego PL (...) izolacją zastrzeganą, sięgnąłby do rozwiązania znanego na przykład z dokumentu D4, tj. wydruku internetowego (...) (k.4 akt (...)).

Kolegium Orzekające stwierdziło, że zastąpienie znanej z dokumentu D1, tj. z opisu ochronnego wzoru użytkowego PL (...) izolacji w postaci taśmy izolacją znaną z dokumentu D4, tj. wydruku internetowego (...), którą stanowi zastrzegany rękaw PE i/lub PP nakładany w zastrzegany sposób, byłoby dla przeciętnego fachowca w tej dziedzinie oczywiste, co świadczy o braku poziomu wynalazczego spornego wynalazku. Wobec dokonanych ustaleń, Urząd Patentowy orzekł o unieważnieniu patentu na przedmiotowy wynalazek.

Na powyższą decyzję Urzędu Patentowego z dnia (...) maja 2019 r. Grupa W. sp. z o.o. z siedzibą w (...) wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Zaskarżonej decyzji strona zarzuciła:

I. Naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit, c), a mianowicie:

1. naruszenie art. 7, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a., poprzez brak podjęcia wszelkich niezbędnych kroków do dokładnego wyjaśnienia sprawy, błędne ustalenia faktyczne, niepełną i dowolną ocenę materiału dowodowego oraz uzasadnienie zaskarżonej decyzji w sposób, który nie spełnia wymogów i standardów uzasadnienia decyzji administracyjnej - w zakresie, w jakim organ zinterpretował znaczenie użytego w zastrzeżeniach patentowych słowa "korzystny", i jego odpowiedników ("korzystnie");

2. naruszenie art. 7, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a., poprzez brak podjęcia wszelkich niezbędnych kroków do dokładnego wyjaśnienia sprawy, błędne ustalenia faktyczne, niepełną i dowolną ocenę materiału dowodowego oraz uzasadnienie zaskarżonej decyzji w sposób, który nie spełnia wymogów uzasadnienia decyzji administracyjnej - w zakresie, w jakim Urząd Patentowy nie dokonał wyczerpującej oceny procesu prowadzącego do wytwarzania stalowego przyłącza gazowego pod kątem spełniania przesłanek poziomu wynalazczego;

3. naruszenie art. 7, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a., poprzez brak podjęcia wszelkich niezbędnych kroków do dokładnego wyjaśnienia sprawy, błędne ustalenia faktyczne, niepełną i dowolną ocenę materiału dowodowego oraz uzasadnienie zaskarżonej decyzji w sposób, który nie spełnia wymogów uzasadnienia decyzji administracyjnej - w zakresie, w jakim Urząd Patentowy pominął zbadanie zastrzeżeń zależnych, które wprawdzie wywodzą się z zastrzeżeń niezależnych, jednak posiadają ponadto własne cechy techniczne, które mogą świadczyć o poziomie wynalazczym całości rozwiązania technicznego chronionego patentem;

4. naruszenie art. 7, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a., poprzez brak podjęcia wszelkich niezbędnych kroków do dokładnego wyjaśnienia sprawy, błędne ustalenia faktyczne, niepełną i dowolną ocenę materiału dowodowego oraz uzasadnienie zaskarżonej decyzji w sposób, który nie spełnia wymogów uzasadnienia decyzji administracyjnej - ze względu na brak analizy celu rozwiązania technicznego (wynalazku, którego dotyczy skarżona decyzja);

II. Naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a mianowicie; 1. naruszenie art. 26 ust. 1 Prawa własności przemysłowej poprzez jego błędną wykładnię i zastosowanie, wyrażające się w utożsamianiu przesłanki poziomu wynalazczego z nieobowiązującym już wymaganiem nieoczywistości rozwiązania technicznego, które stanowią dwa zupełnie inne kryteria prawne oceny zdolności patentowej rozwiązania technicznego.

W związku z przedstawionymi zarzutami strona skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy Urzędowi Patentowemu do ponownego rozpoznania, zasądzenie na rzecz Skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Skarżąca wniosła też o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1066 z późn. zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - dalej "p.p.s.a.").

Oceniając zaskarżoną decyzję pod kątem jej zgodności z prawem Sąd nie stwierdził naruszenia prawa materialnego ani procesowego, które mogłoby skutkować uwzględnieniem skargi. Skarga podlega zatem oddaleniu.

Spór w niniejszej sprawie dotyczy kwestii, czy wynalazek pt.: "Sposób wytwarzania stalowego przyłącza gazowego i stalowe przyłącze gazowe" nr (...) posiadał poziom wynalazczy (art. 26 ust. 1 p.w.p.).

Zdaniem Sądu w toku przeprowadzonego postępowania Urząd Patentowy RP prawidłowo ustalił, że badany wynalazek nie spełniał przesłanki określonej w art. 26 ust. 1 ustawy tj. nie posiadał poziomu wynalazczego.

Sąd stwierdza, że w świetle zgromadzonego materiału dowodowego, zakres ochrony przedmiotowego patentu określony w zastrzeżeniach niezależnych nr 1 i 7 został prawidłowo zinterpretowany przez Urząd Patentowy tj.:

"1.Sposób wytwarzania stalowego przyłącza gazowego, polegający na wygięciu jednego odcinka stalowej rury, na którą uprzednio przed operacją wyginania nakładana jest izolacja, przy czym korzystnie (zastosowanie określenia "korzystnie" sprawia, że cecha określona jako korzystna nie należy do zespołu cech niezbędnych do realizacji zastrzeganego wynalazku) przed operacją wyginania, dostosowuje się końce stalowej rury do rodzaju złącza z poprzedzającym - i odpowiednio następującym względom stalowej rury elementem instalacji przesyłowej, znamienny tym, że izolację (2,8) nakłada się (w porównaniu ze znaną izolacją mechaniczną) ściśle i nierozerwalnie na zewnętrzną powierzchnię (9) stalowej rury (1) w (co najmniej jednym, dowolnym) procesie elektro-chemicznym lub chemicznym, poprzedzonym dokładnym oczyszczeniem zewnętrznej powierzchni (9) stalowej rury (1), korzystnie poprzez operację śrutowania i/lub odtłuszczenia."

7. "Stalowe przyłącze gazowe wykonane z jednego wygiętego odcinka stalowej rury, na której położona jest izolacja, a końce stalowej rury są dostosowane do rodzaju złącza z poprzedzającymi odpowiednio następującym względem niej elementem instalacji przesyłowej, znamienne tym, że izolację (2) stanowi rękaw (8) (co najmniej z jednego z materiałów w postaci) PE i/lub PP osadzony ściśle i nierozerwalnie na zewnętrznej powierzchni (9) stalowej rury (1), przy czym przynajmniej połączenie (10) rękaw-stal ma wiązania typu (co najmniej jednego, dowolnego) połączenia zwulkanizowanego lub adhezyjnego."

Zdaniem Sądu prawidłowo organ zauważył, że ze względu na brak ujawnienia zastrzeganego w zastrzeżeniu 1 procesu elektrochemicznego i chemicznego, oraz, ze względu na brak ujawnienia zastrz. 7 zastrzeganego w tym zastrzeżeniu połączenia zwulkanizowanego i adhezyjnego, skuteczne przeciwstawienie stanowi rozwiązanie ujawniające cechy zastrzeżenia niezależnego 1 i obejmujące dowolny proces elektrochemiczny lub chemiczny oraz rozwiązanie ujawniające cechy zastrzeżenia niezależnego 7 i obejmujące dowolne połączenie zwulkanizowane lub adhezyjne.

Sąd zauważa, że zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem ocena poziomu wynalazczego powinna obejmować trzy etapy:

- znalezienie najbliższego stanu techniki,

- określenie problemu, który powinien zostać rozwiązany,

- rozważenie, czy specjalista znający najbliższy stan techniki przy rozpatrywaniu problemu technicznego rozwiązywanego przez wynalazek miałby możliwość, bez dokonań twórczych, w sposób zawodowy i rutynowy dość do zastrzeganego rozwiązania tego problemu.

Sąd uznaje, że Kolegium Orzekające prawidłowo stwierdziło, że część niezamienna zarówno w zakresie sposobu zastrzeganym przez zastrz.1, jak i w zakresie urządzenia zastrzeganym przez zastrz.7 jest znana z dokumentu D1, tj. z opisu ochronnego wzoru użytkowego PL (...) (ze zgłoszenia o nr (...) publ. dnia (...).09.2012 r.), który stanowi najbliższy stan techniki i został wskazany jako najbliższy stan techniki w opisie spornego patentu. Z dokumentu D1 znane są bezpośrednio cechy zastrzegane w zastrz.1 jako "Sposób wytwarzania stalowego przyłącza gazowego, polegający na wygięciu jednego odcinka stalowej rury, na którą uprzednio przed operacją wyginania nakładana jest izolacja" oraz w zastrz. 7 jako "Stalowe przyłącze gazowe wykonane z jednego wygiętego odcinka stalowej rury, na której położona jest izolacja, a końce stalowej rury są dostosowane do rodzaju złącza z poprzedzającymi odpowiednio następującym względem niej elementem instalacji przesyłowej", przy czym oczywiste jest dla przeciętnego fachowca w tej dziedzinie, że z tego opisu ochronnego wynikają bezpośrednio cechy zastrzegane w zastrz.1 jako korzystne (a więc nie należące do ogólnej definicji wynalazku), tj. "korzystnie przed operacją wyginania, dostosowuje się końce stalowej rury do rodzaju złącza z poprzedzającym i odpowiednio następującym względem stalowej rury elementem instalacji przesyłowej", gdyż złącze gazowe musi być dostosowane do rodzaju złącza z poprzedzającym i odpowiednio następującym względem stalowej rury elementem instalacji przesyłowej, a obróbka końców rury jest dużo łatwiejsza przed jej wygięciem. Sam uprawniony wskazał (k.108, akt adm.), że "obróbka końcówek na tokarkach, jak i sam proces nakładania izolacji nie jest możliwy na wygiętej rurze."

Celem badanego wynalazku wskazanym w opisie spornego patentu "jest zapewnienie najlepszej możliwej szczelności linii przesyłowej dla stalowego przyłącza gazowego oraz jednocześnie najlepszej możliwej izolacji mechanicznej i przeciwwilgociowej".

Sąd zauważa, że ze znajdującego się w aktach sprawy dokumentu D4, tj. wydruku internetowego (...) znana jest od dnia 27 czerwca 2010 r., tj. trzy lata przed datą pierwszeństwa spornego patentu (6.06.2013) izolacja, którą stanowi wytłaczany rękaw PE (polietylenu) lub PP (polipropylenu) osadzony ściśle i nierozerwalnie na zewnętrznej powierzchni stalowej rury poprzez adhezyjną warstwę epoksydową i warstwę kopolimera PE lub PP, tak więc połączenie rękaw-stal ma wiązania typu połączenia adhezyjnego, przy czym izolację nakłada się ściśle inierozerwalnie na zewnętrzną powierzchnię stalowej rury w procesie elektrochemicznym poprzez elektrostatyczne napylenie warstw adhezyjnych na rozgrzaną indukcyjnie rurę i wytłaczanie na te adhezyjne warstwy rękawa PE (polietylenu) lub PP (polipropylenu), poprzedzone dokładnym oczyszczeniem zewnętrznej powierzchni stalowej rury poprzez operację śrutowania, przy czym przed dostosowuje się końce stalowej rury do rodzaju złącza za pomocą obróbki mechanicznej (przed ewentualną operacją wyginania).

Słuszne jest więc stanowisko organu patentowego, że przeciętny fachowiec dążąc do zapewnienia najlepszej możliwej szczelności linii przesyłowej dla stalowego przyłącza gazowego oraz jednocześnie najlepszej możliwej izolacji mechanicznej i przeciwwilgociowej, a w szczególności zastąpienia izolacji w postaci taśmy znanej z opisu ochronnego wzoru użytkowego PL (...) izolacją zastrzeganą, skorzystałby z rozwiązania znanego na przykład z dokumentu D4, tj. wydruku internetowego (...).

Zastąpienie znanej z dokumentu D1, tj. z opisu ochronnego wzoru użytkowego PL (...) izolacji w postaci taśmy izolacją znaną z dokumentu D4, tj. wydruku internetowego (...), którą stanowi zastrzegany rękaw PE i/lub PP nakładany w zastrzegany sposób, byłoby dla przeciętnego fachowca w tej dziedzinie oczywiste, co świadczy o braku poziomu wynalazczego spornego wynalazku.

W tych okolicznościach Urząd Patentowy prawidłowo uznał za zasadny zarzut udzielenia spornego patentu z naruszeniem art. 26 ustawy Prawo własności przemysłowej, tj. zarzut braku poziomu wynalazczego spornego wynalazku zarówno w odniesieniu do sposobu wytwarzania stalowego przyłącza gazowego zastrzeganego w zastrzeżeniu 1, jak i w odniesieniu do stalowego przyłącza gazowego zastrzeganego w zastrzeżeniu 7.

Wobec dokonanych ustaleń, Urząd Patentowy RP prawidłowo orzekł o unieważnieniu patentu na przedmiotowy wynalazek.

W ocenie Sądu, Urząd Patentowy RP wyczerpująco zbadał wszystkie istotne okoliczności faktyczne związane z niniejszą sprawą oraz przeprowadził dowody służące ustaleniu stanu faktycznego zgodnie z zasadami prawdy obiektywnej (art. 7 i art. 77 k.p.a.). Organ oparł swoje rozstrzygnięcia na prawidłowo zgromadzonym w niniejszej sprawie materiale dowodowym, dokonując przy tym jego wszechstronnej, pełnej oceny. Ponadto należy uznać, że stanowisko wyrażone w badanej decyzji, zostało uzasadnione w sposób określony przez normę prawną wyrażoną w przepisie art. 107 § 3 k.p.a.

Uwzględniając powyższe Sąd nie podzielił zarzutów skarżącej sformułowanych w skardze. Organ w sposób klarowny i przekonujący przedstawił motywy swojego rozstrzygnięcia na tle stanu faktycznego sprawy i obowiązujących przepisów prawa.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd orzekł, jak w sentencji wyroku, działając na podstawie przepisu art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.