Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1614633

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 października 2014 r.
VI SA/Wa 1596/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Wilk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku C. Sp. z o.o. z siedzibą w W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi C. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Finansów z dnia (...) marca 2014 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie salonu gier na automatach postanawia: odrzucić sprzeciw

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - C. Sp. z o.o. z siedzibą w W. wniosła w niniejszej sprawie o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 2 września 2014 r. referendarz sądowy odmówił przyznania skarżącej prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Odpis postanowienia z dnia 2 września 2014 r. z uzasadnieniem i pouczeniem o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia został doręczony skarżącej w dniu 16 września 2014 r. (por. zwrotne potwierdzenie odbioru znajdujące się na k. 73 akt sądowych).

W dniu 24 września 2014 r. skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sprzeciw od postanowienia z dnia 2 września 2014 r. (por. data stempla pocztowego na kopercie, w której nadany został sprzeciw, k. 82 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 259 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a.") od postanowień wydanych na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 powołanej ustawy strona może wnieść do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego sprzeciw w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zarządzenia lub postanowienia.

W niniejszej sprawie sprzeciw został wniesiony w dniu 24 września 2014 r., a zatem z uchybieniem terminu do jego wniesienia. Skoro bowiem odpis postanowienia z dnia 2 września 2014 r. został doręczony stronie skarżącej w dniu 16 września 2014 r., to ostatni dzień do jego wniesienia upłynął w dniu 23 września 2014 r.

W myśl art. 259 § 2 p.p.s.a. sprzeciw wniesiony po terminie, sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym.

Mając powyższe na uwadze, wobec wniesienia sprzeciwu po terminie, na podstawie art. 259 § 2 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.