Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001884

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 stycznia 2018 r.
VI SA/Wa 1581/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas (spr.).

Sędziowie Asesor, WSA: Joanna Kruszewska-Grońska, Pamela Kuraś-Dębecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi M. D. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) maja 2017 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.