Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1614627

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 października 2014 r.
VI SA/Wa 155/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Wilk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. H. na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu adwokackiego z dnia (...) października 2013 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W związku z uprawomocnieniem się postanowienia referendarza sądowego z dnia 16 maja 2014 r. o odmowie przyznania skarżącemu w niniejszej sprawie - W. H. prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych - zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 18 sierpnia 2014 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu adwokackiego z dnia (...) października 2013 r. w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego w kwocie 200 złotych, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się na k. 45 akt sądowych przesyłka zawierająca wezwanie do uiszczenia wpisu została doręczona skarżącemu w dniu 1 września 2014 r., co oznacza, że termin do uiszczenia wpisu upłynął dla niego z końcem dnia 8 września 2014 r.

Z informacji pozyskanej z Oddziału Finansowo - Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (verte k. 46 akt sądowych) wynika, że do dnia 18 września 2014 r. skarżący nie uiścił wymaganego wpisu.

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a."), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, do jakich należy skarga, pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Stosownie zaś do art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Natomiast zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Mając powyższe na uwadze, wobec nieuiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi, Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.