Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 listopada 2007 r.
VI SA/Wa 1521/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Jagielska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. o wstrzymanie wykonania decyzji Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r., (...) w sprawie ze skargi S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r., (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 16 lipca 2007 r. skarżąca - S. Sp. z o.o. z siedzibą w W., reprezentowana przez radcę prawnego J. C. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r., Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 10.000 złotych wraz z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania.

W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik skarżącej wskazał, iż w dniu (...) czerwca 2007 r. Główny Inspektor Transportu Drogowego utrzymał w mocy 8 decyzji nakładających na skarżącą kary pieniężne za naruszenie przepisów art. 18 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym. Łączna wysokość nałożonych kar stanowi 80.000 złotych. W ocenie pełnomocnika skarżącej Sąd rozpoznając wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji winien mieć na uwadze wszystkie decyzje, jakie nakładają na skarżącą kary finansowe, a o których Sąd wie, gdyż na każdą z tych decyzji została złożona skarga. Pełnomocnik podniósł, iż zapłata 10.000 złotych, a tym bardziej 80.000 złotych narazi skarżącego na znaczne i niepowetowane straty, co w połączeniu z poważnymi zarzutami wobec przedmiotowej decyzji uzasadnia wstrzymanie jej wykonania.

Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 8 listopada 2007 r. sygn. akt. VI SA/Wa 1521/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w związku z wnioskiem pełnomocnika skarżącej z dnia 31 października 2007 r., postanowił zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny złożonej przez Ogólnopolską Organizację Pracodawców Transportu Drogowego skargi na niezgodność przepisów art. 18 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym z Konstytucją RP.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) -zwanej dalej p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Podkreślić należy, iż katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest zamknięty, co oznacza, że Sąd nie bada zasadności samej skargi na etapie rozpoznania wniosku. Możliwość wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji nie oznacza, że Sąd jest zobligowany w każdym przypadku - niezależnie od okoliczności sprawy - uwzględnić wniosek strony skarżącej. Wniesienie skargi nie pociąga za sobą automatycznego skutku suspensywności i wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu zależy od oceny Sądu, czy istnieją przesłanki uzasadniające takie rozstrzygnięcie (v. T. Woś (w:) T. Woś, H. Knysiak - Molczyk, M. Romańska - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Warszawa 2005, s. 249 i n.). Ponadto z treści art. 61 § 3 p.p.s.a. wynika, iż to po stronie wnioskodawcy występuje obowiązek uprawdopodobnienia istnienia przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu.

W treści wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji pełnomocnik skarżącej podniósł, iż obecnie w obrocie prawnym funkcjonuje 8 decyzji nakładających na skarżącą kary pieniężne za naruszenie przepisów art. 18 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym o łącznej wysokości 80.000 złotych oraz, że zapłata tak dużej kwoty narazi skarżącego na znaczne i niepowetowane straty, co w połączeniu z poważnymi zarzutami wobec przedmiotowej decyzji uzasadnia wstrzymanie jej wykonania.

Należy podkreślić, iż rozpoznając przedmiotowy wniosek Sąd uwzględnił postulat pełnomocnika skarżącej spółki i przy ocenie przesłanek uzasadniających wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji wziął pod uwagę argument dotyczący znacznej liczby spraw, jakie w obecnej chwili toczą się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w przedmiocie nałożenia na skarżącą kary pieniężnej za naruszenie przepisu art. 18 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym. W każdej z tych spraw kara pieniężna nałożona w drodze decyzji administracyjnej wynosi 10.000 złotych. Dlatego też, Sąd zgodził się z twierdzeniem pełnomocnika skarżącej, iż natychmiastowe wyegzekwowanie tak dużej kwoty nie pozostanie bez wpływu na pracę przedsiębiorstwa, a tym bardziej spowoduje nieodwracalne skutki w jego funkcjonowaniu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd uznał, iż okoliczności, jakie wskazał w swoim wniosku pełnomocnik skarżącej w sposób wystarczający uzasadniają konieczność zastosowania w niniejszej sprawie ochrony tymczasowej w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

W tym stanie rzeczy, działając na podstawie art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a., Sąd postanowił jak w sentencji.