Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 listopada 2007 r.
VI SA/Wa 1521/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Jagielska (spr.).

Sędziowie WSA: Ewa Marcinkowska, Olga Żurawska-Matusiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada 2007 r. sprawy ze skargi S Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) czerwca 2007 r. Nr (...) Główny Inspektor Transportu Drogowego, po rozpatrzeniu odwołania S. Sp. z o.o. z siedzibą w W., utrzymał w mocy decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) stycznia 2007 r. Nr (...) o nałożeniu na skarżącą kary pieniężnej w wysokości 10.000 złotych. Podstawę nałożenia kary stanowiło naruszenie przez skarżącą zakazów określonych w art. 18 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 204, poz. 2088 ze zm.).

Pismem z dnia 31 października 2007 r. pełnomocnik skarżącej wniósł o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego. Jako okoliczność uzasadniającą powyższy wniosek pełnomocnik powołał wystąpienie przez O. do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodność z Konstytucją RP przepisu art. 18 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym. Do wniosku strony załączono kserokopię wniosku O w W. z dnia 17 września 2007 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - dalej p.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Przystępując do rozpoznania niniejszej sprawy należy podkreślić, iż przedmiotem zaskarżenia w sprawie ze skargi S. sp. z o.o. z siedzibą w W. jest decyzja Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r. Nr (...) utrzymująca w mocy decyzję o nałożeniu na skarżącą kary pieniężnej w wysokości 10.000 złotych w związku z naruszeniem przepisu art. 18 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym.

Jak wynika natomiast z treści złożonego przez pełnomocnika skarżącej wniosku o zawieszenie postępowania, pismem z dnia 17 września 2007 r. O. w W. wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności art. 18 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym z art. 2, 20, 22 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz art. 32 Konstytucji RP oraz art. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP. Powyższy wniosek został zarejestrowany pod sygn. akt TW 32/07.

W świetle powyższego w ocenie Sądu należało uznać, iż skoro przedmiotem pytania skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego jest kwestia zgodności z Konstytucją RP przepisu stanowiącego podstawę materialnoprawną zaskarżonej decyzji to rozstrzygnięcie zawisłej przed tutejszym Sądem sprawy ze skargi S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. w pełni zależne jest od wyniku w sprawie o sygn. TW 32/07.

Mając powyższe na uwadze należało stwierdzić, iż w sprawie zachodzi przesłanka zawieszenia postępowania, o której mowa w art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. i tym samym w pełni uzasadnione jest zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego do czasu zakończenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.