Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 lutego 2008 r.
VI SA/Wa 1471/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Piotr Borowiecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. S. o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi J. S. i M. S. wspólników spółki cywilnej E. s. c. na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 20 lipca 2007 r., skarżący J. S. i M. S. wspólnicy spółki cywilnej "E. s. c. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Głównego Inspektora Transportu Drogowego skargę na postanowienie ww. organu z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania.

Następnie dnia 18 lutego 2008 r. skarżący J. S. nadał w Urzędzie Pocztowym pismo procesowe, w którym wniósł o wydanie w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1471/07 odpisu wyroku "z dnia 21 lutego 2008 r. wraz z uzasadnieniem". Wniosek skarżącego wpłynął do Sądu w dniu 20 lutego 2008 r.

Wyrok w powyższej sprawie został ogłoszony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 21 lutego 2008 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - p.p.s.a. (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia sentencji wyroku.

Należy zatem przyjąć, iż wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku może być złożony dopiero po ogłoszeniu wyroku lub doręczeniu sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. Wniosek złożony przed ogłoszeniem sentencji jest przedwczesny i jako taki nie wywołuje skutków procesowych (tak m.in. T. Woś (w:) T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 453 i powołane tam postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2000 r., I PKN 406/00, OSNAP 2002,

nr 8, poz. 190).

Na gruncie niniejszej sprawy należy zaznaczyć, iż skarżący w dniu 18 stycznia 2008 r. skierował do sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku, który został wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dopiero na rozprawie w dniu 21 lutego 2008 r.

Skarżący zgłosił, więc wniosek o sporządzenie uzasadnienia przed wydaniem przedmiotowego orzeczenia. W konsekwencji powyższego należało uznać, iż wniosek skarżącego jest przedwczesny i jako taki nie może wywołać skutków prawnych.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 141 § 2 i 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.