Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 stycznia 2009 r.
VI SA/Wa 1471/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Borowiecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. S. o sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 2008 r. Sygn. akt VI SA/Wa 1471/07 w sprawie ze skargi J. S. i M. S. wspólników spółki cywilnej "E." s. c. na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 2008 r. Sygn. akt VI SA/Wa 1471/07

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) lipca 2007 r., skarżący J. S. i M. S. wspólnicy spółki cywilnej "E." s. c. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Głównego Inspektora Transportu Drogowego skargę na postanowienie ww. organu z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania.

Następnie dnia (...) lutego 2008 r. skarżący J. S. nadał w Urzędzie Pocztowym pismo procesowe, w którym wniósł o wydanie w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1471/07 odpisu wyroku "z dnia 21 lutego 2008 r. wraz z uzasadnieniem". Wniosek skarżącego wpłynął do Sądu w dniu 20 lutego 2008 r.

Wyrok w powyższej sprawie został ogłoszony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 21 lutego 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 26 lutego 2008 r. odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku. W uzasadnieniu wskazał, że wniosek skarżącego jako przedwczesny nie może wywołać skutków prawnych.

Pismem z dnia 7 marca 2008 r. skarżący zwrócił się do Sądu z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku ewentualnie potraktowanie tego wniosku jako zażalenie na postanowienie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z dnia 26 lutego 2008 r.

W piśmie z dnia 11 kwietnia 2008 r. skarżący sprecyzował, iż ww. pismo z dnia 7 marca 2008 r. stanowi w istocie wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Do powyższego wniosku dołączył w dniu 25 czerwca 2008 r. (data stempla pocztowego) wniosek o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 23 października 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pozostawił powyższy wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku bez rozpoznania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., zwanej dalej P.p.s.a) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku, zgodnie zaś z § 3 powołanego przepisu odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym.

Wyrok w przedmiotowej sprawie został ogłoszony w dniu 21 lutego 2008 r. W związku z faktem, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie prawomocnym postanowieniem z dnia 23 października 2008 pozostawił wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku bez rozpoznania, złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia w dniu 25 czerwca 2008 r. (data stempla pocztowego) uznać należy za dokonane z uchybieniem terminu określonego w art. 141 § 2 p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy, Sąd stosownie do art. 141 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.