Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 października 2007 r.
VI SA/Wa 1468/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Zbigniew Rudnicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. o wstrzymanie wykonania decyzji Komendanta Głównego Policji z dnia (...) lipca 2007 r., Nr (...) w sprawie ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) lipca 2007 r., Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym postanawia: wstrzymać wykonanie decyzji Komendanta Głównego Policji z dnia (...) lipca 2007 r., Nr (...)

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) sierpnia 2007 r. skarżąca P. Sp. z o.o. z siedzibą w W., reprezentowana przez radcę prawnego J. C., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji skargę na decyzję ww. organu z dnia (...) lipca 2007 r., Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym. Ponadto w przedmiotowej skardze został zawarty wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

We wniosku o którym mowa powyżej, strona skarżąca podniosła, iż należy mieć na uwadze, że decyzji administracyjnych nakładających na stronę skarżącą karę pieniężną jest więcej niż zaskarżona decyzja w przedmiotowej sprawie. Mając powyższe na uwadze, strona skarżąca wskazała, że Komendant Stołeczny Policji podtrzymał ostatnio w mocy kilka decyzji, z których każda nakładała na skarżącą od 10.000 zł do 15.000 zł kary (każda z tych decyzji została zaskarżona do Sądu). Na dowód zostały dołączone do wniosku kserokopie dwóch takich decyzji, tj. decyzja Komendanta Stołecznego Policji z dnia (...) lipca 2007 r. Nr (...) nakładająca karę pieniężną w wysokości 15.000 zł oraz decyzja z dnia (...) lipca 2007 r. Nr (...) nakładająca karę pieniężną w wysokości 15.000 zł. Strona skarżąca wskazała, że w sumie daje to kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych, co z punktu widzenia przedsiębiorcy może mu znacznie utrudnić lub wręcz uniemożliwić prowadzenie działalności gospodarczej. Ewentualne bankructwo firmy spowoduje utratę pracy przez pracowników. Strona skarżąca stanęła na stanowisku, że na przedmiotowy wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji należy patrzeć przez pryzmat wszystkich decyzji, które nakładają na nią kary finansowe.

Podsumowując strona skarżąca wskazała, że zapłata kary finansowej narazi ją na znaczne i niepowetowane straty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Mając na uwadze treść art. 61 § 3 p.p.s.a. należy zatem stwierdzić, iż katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest zamknięty. Jak wynika z treści przepisu, Sąd może wstrzymać wykonanie decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. W związku z tym po stronie skarżącego leży obowiązek wykazania przesłanek, które uzasadniają wstrzymanie wykonania decyzji.

W przedmiotowej sprawie należy mieć na uwadze, że zaskarżona decyzja nałożyła na stronę skarżącą karę pieniężną w znacznej wysokości (10.000 zł), a ponadto fakt wydania przez organ kilku decyzji, z których każda nakładała na skarżącą od 10.000 zł do 15.000 zł kary. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że na stronę skarżącą nałożono kary pieniężne, które w sumie dają kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych, co uprawdopodabnia zaistnienie ww. przesłanek uzasadniających wstrzymanie wykonania omawianej decyzji.

W związku z tym należy uznać, że strona skarżąca na tym etapie postępowania uprawdopodobniła okoliczności, z których wynika zaistnienie przesłanek określonych w powołanym wyżej przepisie tj. niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków oraz wyrządzenia znacznej szkody.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 61 § 3 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), orzeczono jak w sentencji.