Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 października 2007 r.
VI SA/Wa 1467/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Romanowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. Sz. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 25 lipca 2007 r. W. Sz. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa. Przy piśmie z dnia 31 sierpnia 2007 r. Sąd przesłał skarżącemu odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 28 sierpnia 2007 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 500 zł - w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu ww. zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu został doręczony w dniu 5 września 2007 r. (odbiór pokwitowała żona skarżącego - K. Sz. zwrotne potwierdzenie odbioru - karta 11 akt), a zatem termin do opłacenia skargi minął 12 września 2007 r. Skarżący dotychczas nie wykonał przedmiotowego wezwania Sądu.

Zgodnie z przepisem art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. (dalej p.p.s.a.), Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych. W świetle art. 58 § 3 p.p.s.a Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym. Natomiast stosownie do treści art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga podlega odrzuceniu przez Sąd, jeżeli pomimo wezwania nie został od niej uiszczony należny wpis.

Uwzględniając powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie oraz art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.