Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 października 2007 r.
VI SA/Wa 1454/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Olga Żurawska-Matusiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.M. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego pojazdem niezgłoszonym do licencji postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 17 lipca 2007 r. (data stempla pocztowego) M.M. wniósł - za pośrednictwem organu - skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego pojazdem niezgłoszonym do licencji.

W dniu 30 sierpnia 2007 r. Sąd skierował do skarżącego wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi oraz do podpisania skargi przez M.H. lub złożenia pełnomocnictwa do działania w jej imieniu. Wezwanie to nie zostało odebrane przez skarżącego; przesyłka powróciła powtórnie awizowana.

Zgodnie z informacją udzieloną w dniu 12 października 2007 r. przez Oddział Finansowy tutejszego Sądu w rejestrze opłat sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie brak jest wpisu od skargi w niniejszej sprawie w wysokości 320 zł, wniesionego przez skarżącego. Nie został także do dnia dzisiejszego uzupełniony brak formalny skargi, polegający na niepodpisaniu jej przez M.H. Skarżący nie nadesłał również pełnomocnictwa do działania w jej imieniu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) Sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

Według art. 73 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo składa się na okres siedmiu dni w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy, a zawiadomienie o tym umieszcza w skrzynce na korespondencję, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu.

W niniejszej sprawie wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi nie zostało przez skarżącego odebrane z urzędu pocztowego, pomimo awizowania przesyłki.

Zgodnie z wyrokiem TK z dnia 28 lutego 2006 r. (sygn. akt P 13/05, publ. OTK-A 2006/2/20) art. 73 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie, w jakim ustanawia siedmiodniowy termin przechowywania pisma procesowego i nie wymaga ponawiania zawiadomienia adresata o złożeniu tego pisma, jest niezgodny z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też Sąd, uznając przesyłkę dla skarżącego za doręczoną z dniem 25 września 2007 r., miał na uwadze, że w sposób prawidłowy została ona dwukrotnie awizowana.

W rejestrze opłat sądowych sprawdzony został okres do dnia 10 października 2007 r.

W związku z faktem, iż skarżący nie uzupełnił wskazanego w wezwaniu Sądu braku formalnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie z art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Natomiast, brak podpisania skargi przez M.H. oraz fakt niezłożenia przez skarżącego pełnomocnictwa do działania w jej imieniu spowodował, że M.H. została uznana za uczestnika postępowania.