Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 kwietnia 2008 r.
VI SA/Wa 1450/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi W. K, na decyzję Głównego Inspektora transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r. (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - W. K., w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r. (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej, złożyła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Złożony wniosek skarżąca uzasadniała tym, iż zapłata 13.000 zł narazi skarżącą na znaczne i niepowetowane straty, co w połączeniu z poważnymi zarzutami wobec przedmiotowej decyzji uzasadnia wstrzymanie jej wykonalności.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), Sąd może, na wniosek skarżącego, wydać postanowienie o wstrzymaniu zaskarżonej decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Skarżąca wskazała okoliczność, iż zapłata 13.000 zł narazi ją na znaczne i niepowetowane straty. Dodatkowo w przedmiotowej sprawie postanowieniem referendarza sądowego zwolniono skarżącą od kosztów sądowych ze względu na trudną sytuację materialną. Skarżąca samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, a jej jedynym źródłem dochodów jest renta w wysokości 1.135 zł netto miesięcznie.

W świetle powyższego w ocenie Sądu skarżąca uprawdopodobniła, że ze wskazanych okoliczności wynikałoby zaistnienie przesłanki określonej w przytoczonym wyżej przepisie, tj. niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody.

Z tego powodu uznając, iż okoliczności, na które skarżąca powołała się we wniosku uzasadniają wstrzymanie wykonania decyzji na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzeczono jak w sentencji.