Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 października 2007 r.
VI SA/Wa 1417/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Zbigniew Rudnicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. S. o wstrzymanie wykonania decyzji Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r., Nr (...) w sprawie ze skargi W. S. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r., Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym postanawia: wstrzymać wykonanie decyzji Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r., Nr (...)

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) lipca 2007 r. skarżący W. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Głównego Inspektora Transportu Drogowego skargę na decyzję ww. organu z dnia (...) czerwca 2007 r., Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym. Do przedmiotowej skargi został załączony wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji.

We wniosku o którym mowa powyżej, strona skarżąca podniosła, iż wykonanie zaskarżonej decyzji nakładającej obowiązek uiszczenia kwoty ponad 10.000 zł może w jego obecnej sytuacji finansowej spowodować trudne do odwrócenia skutki finansowe. Skarżący wskazał, że w chwili obecnej ze względu na stan zdrowia oraz pobyt w klinice psychiatrycznej nie pracuje zawodowo i pozostaje na utrzymaniu żony. Podniósł, że nie jest w stanie opłacić zasądzonych kar finansowych, a w konsekwencji może dojść do egzekucji komorniczej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Mając na uwadze treść art. 61 § 3 p.p.s.a. należy zatem stwierdzić, iż katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest zamknięty. Jak wynika z treści przepisu, Sąd może wstrzymać wykonanie decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. W związku z tym po stronie skarżącego leży obowiązek wykazania przesłanek, które uzasadniają wstrzymanie wykonania decyzji.

Skarżący na tym etapie postępowania uprawdopodobnił okoliczności, z których wynika zaistnienie przesłanek określonych w powołanym wyżej przepisie tj. niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków oraz wyrządzenia znacznej szkody.

Ponadto należy mieć na uwadze, iż strona skarżąca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a kwota nałożonej przedmiotowej kary jest znacznej wysokości (10.750 zł), co również uprawdopodabnia zaistnienie ww. przesłanek uzasadniających wstrzymanie wykonania omawianej decyzji.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 61 § 3 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), orzeczono jak w sentencji.