Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2852035

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 lipca 2014 r.
VI SA/Wa 141/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Borowiecki (spr.).

Sędziowie WSA: Ewa Frąckiewicz, Andrzej Czarnecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lipca 2014 r. sprawy ze skargi T. S. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) października 2013 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.