Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 października 2007 r.
VI SA/Wa 1401/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Bosakirska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 17 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. Sp. j. z siedzibą w K. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem nieodpowiadającym określonym warunkom postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 9 lipca 2007 r. S. Sp. j. z siedzibą w K., złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Głównego Inspektora Transportu Drogowego skargę na decyzję tego organu z dnia (...) czerwca 2007 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem nieodpowiadającym określonym warunkom.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2007 r. strona skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 100 złotych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Jak wynika z akt sprawy niniejsze wezwanie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 28 sierpnia 2007 r., ale wpis w zakreślonym terminie nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skarga od, której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez Sąd.

W niniejszej sprawie termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upływał 4 września 2007 r., a ponieważ w tym terminie strona skarżąca nie uiściła należnego wpisu uznać należy, że zachodzi podstawa do odrzucenia skargi.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji orzeczenia.