Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3000639

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 listopada 2018 r.
VI SA/Wa 1375/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska.

Sędziowie WSA: Pamela Kuraś-Dębecka (spr.), Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada 2018 r. sprawy ze skargi B. V. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) maja 2018 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.