Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840217

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 listopada 2015 r.
VI SA/Wa 1329/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Czarnecki.

Sędziowie WSA: Izabela Głowacka-Klimas (spr.), Ewa Frąckiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2015 r. sprawy ze skargi B. S. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów adwokackich oddala skargę w całości

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.