Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1941231

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 listopada 2010 r.
VI SA/Wa 1328/09

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasz Sałek po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. O. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K. O. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) maja 2009 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej postanawia: odmówić przyznania K. O. prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

K. O. (dalej jako skarżący) złożył na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) maja 2009 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej.

Z informacji podanych przez skarżącego w formularzu oraz z nadesłanych dokumentów wynika, iż skarżący przebywa we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z matką oraz dwoma braćmi. Skarżący jest właścicielem domu o powierzchni (...) m2 oraz nieruchomości rolnej o powierzchni (...) ha. Skarżący z tytułu wynagrodzenia za pracę uzyskuje dochód w wysokości 865 zł netto miesięcznie (załączono zaświadczenie pracodawcy potwierdzające powyższe). W 2009 r. uzyskał dochód z prowadzonej wówczas działalności gospodarczej w wysokości 12 511, 72 zł, przy przychodzie sięgającym kwoty 37 089, 47 zł. Skarżący przedłożył także zestawienie przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej (...), z którego wynika, iż w roku 2010 do miesiąca kwietnia uzyskał dochód łącznie w kwocie 10 433 zł oraz wyciągi z rachunku bankowego obsługującego prowadzoną przez niego działalność gospodarczą. Obaj bracia skarżącego pobierają naukę, przy czym jeden otrzymuje w ramach umowy w celu przygotowania zawodowego otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 165 zł miesięcznie, drugi natomiast rentę rodzinną w kwocie 616, 29 zł. Matka skarżącego otrzymuje rentę w kwocie 485,39 zł, przy czym, jak podkreśla skarżący, z uwagi na stan zdrowia dochód matki przeznaczany jest w większej części na jej leczenie. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu skarżący nie posiada także przedmiotów wartościowych ani oszczędności.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 2 października 2009 r. (sygn. akt II OZ 822/09) udzielenie prawa pomocy jest formą dofinansowania strony postępowania z budżetu państwa i powinno mieć miejsce tylko w sytuacjach, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu jest obiektywnie niemożliwe. Instytucja ta przeznaczona jest przede wszystkim dla osób o bardzo niskich dochodach lub całkowicie tych dochodów pozbawionych, które z uwagi na swą sytuację materialną nie są w stanie pokryć kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, iż skarżący nie wykazał, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Nie można bowiem mówić o braku środków w sytuacji, w której z przedłożonych wydruków z rachunku bankowego obsługującego prowadzoną przez skarżącego działalność gospodarczą wynika, iż na jego rachunek wpływają wpłaty od kontrahentów, jak również sam skarżący reguluje swoje należności względem innych podmiotów gospodarczych, jak i instytucji publicznych. I tak przykładowo w miesiącu wrześniu na rachunek skarżącego wpłynęły środki od podmiotów gospodarczych w kwocie 11 594 zł, 1 000 zł, 6 000 zł. Skarżący dokonał także wpłaty na rachunek urzędu skarbowego tytułem bądź zapłaty podatku VAT - 7 w kwocie 5 365 zł, bądź PIT - 4R w kwocie 102 zł, opłacał składki na ubezpieczenie społeczne, jak też kilkukrotnie dokonywał przekazów środków pieniężnych w granicach od 130 do 1 944 zł na rachunki osób fizycznych tytułem "wypłaty". Ponadto z rachunku firmowego kilkukrotnie na osobny rachunek skarżącego we wrześniu br. wykonano przelewy w kwotach 750 zł, 6000 zł, 2500 zł, czy też 2 300 zł. Niewątpliwe skarżący dysponował więc kwotami pozwalającymi na pokrycie kosztów postępowania sądowego sprowadzających się na obecnym etapie postępowania sądowego do wpisu sądowego od skargi kasacyjnej. Skarżący nie wyjaśnił przy tym, dlaczego nie może przeznaczyć na pokrycie kosztów sądowych chociażby części z środków wypłacanych z rachunku firmowego do swojej dyspozycji. Skala i struktura wydatków i wpływów na rachunek bankowy skarżącego nie wskazuje bowiem na niemożność przeznaczenia posiadanych środków na uiszczenie wpisu sądowego.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało postanowić jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.