Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707196

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2010 r.
VI SA/Wa 1304/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej A. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2009 r. sygn. akt VI SA/Wa 1304/09 oddalającego skargi D. K. i A. K. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) kwietnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 10 grudnia 2009 r. sygn. akt VI SA/Wa 1304/09 oddalił skargi D. K. i A. K. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) kwietnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

Następnie D. K. i A. K. złożyli wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wyrok wraz z uzasadnieniem został im doręczony w dniu 16 marca 2010 r.

W dniu 14 kwietnia 2010 r. A. K. (dalej też jako skarżący, strona) nadał w placówce pocztowej sporządzoną przez siebie skargę kasacyjną od wyroku z dnia 10 grudnia 2009 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje;

Zgodnie z brzmieniem art. 173 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej także jako p.p.s.a.), od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a skargę tą może wnieść strona, prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Z kolei w myśl art. 175 § 1 p.p.s.a. skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest ona sporządzona przez sędziego, prokuratora, notariusza, radcę Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesora lub doktora habilitowanego nauk prawnych, będącego stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 175 § 2 p.p.s.a.). Skarga kasacyjna może być również sporządzona przez doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych albo. przez rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej (art. 175 § 3 p.p.s.a.).

Tymczasem w niniejszej sprawie skarżący sam sporządził skargę kasacyjną, którą osobiście podpisał. Istotnym jest przy tym, iż doręczony skarżącemu odpis wyroku wraz z uzasadnieniem, opatrzony był przez Sąd pouczeniem o obowiązku sporządzenia skargi kasacyjnej, pod rygorem odrzucenia, przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym oraz o trzydziestodniowym terminie do wniesienia skargi kasacyjnej. Skarżący, wnosząc własnoręcznie podpisaną skargę kasacyjną, zmieścił się w ustawowym terminie, zatem miał świadomość wymagań wynikających z art. 175 § 1 p.p.s.a.

Nadmienić przy tym należy, iż sporządzenie skargi kasacyjnej przez stronę, jeśli nie ma ona kwalifikacji wymienionych w art. 175 § 1 p.p.s.a., nie jest brakiem formalnym podlegającym usunięciu, ale uzasadniającym odrzucenie skargi kasacyjnej (p. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2004 r. sygn. akt FSK 3/04- Mo. Prawn. 5/04/202; postanowienie WSA w Warszawie z dnia 6 lipca 2004 r. sygn. akt I SA 1556/02, aprobowane też przez J. P. Tarno "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz" Wyd. LexisNexis 2008 s. 454 -455 uw. 6, 7).

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.